نوشته‌هایی با برچسب "نا امید نشو"

در هر شرایطی نا امید نشو در هر شرایطی نا امید نشو

در هر شرایطی نا امید نشودر بخش‌ های گذشته خواندید زنبور کوچولو پس از آن که از خانواده ‌اش دور ماند، پس از مدتی برای یافتن آنها شروع به جست‌ و جو کرد. او به جنگل رفت و از کبوتر مهربان شنید که در انتهای رودخانهکندویی از عسل در یک مزرعه وجود دارد. زنبورک قبول کرد و با کبوتر مهربان خداحافظی کرد و به طرف کندو پرواز کرد. اطراف کندو پر از گل ‌های رنگارنگ و خوشبو بود. زنبورک روی یکی از گل‌ ها نشست. زنبور کوچکی در حال بازی روی برگ گل ‌ها بود. زنبورک که به یاد گذشته افتاده بود، به زنبور کوچولو گفت:. شما چند وقت است که اینجا زندگی می ‌کنید. زنبور کوچو

در هر شرایطی نا امید نشو در هر شرایطی نا امید نشو

در هر شرایطی نا امید نشودر بخش‌ های گذشته خواندید زنبور کوچولو پس از آن که از خانواده ‌اش دور ماند، پس از مدتی برای یافتن آنها شروع به جست‌ و جو کرد. او به جنگل رفت و از کبوتر مهربان شنید که در انتهای رودخانهکندویی از عسل در یک مزرعه وجود دارد. زنبورک قبول کرد و با کبوتر مهربان خداحافظی کرد و به طرف کندو پرواز کرد. اطراف کندو پر از گل ‌های رنگارنگ و خوشبو بود. زنبورک روی یکی از گل‌ ها نشست. زنبور کوچکی در حال بازی روی برگ گل ‌ها بود. زنبورک که به یاد گذشته افتاده بود، به زنبور کوچولو گفت:. شما چند وقت است که اینجا زندگی می ‌کنید. زنبور کوچول

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه