نوشته‌هایی با برچسب "قرآن سوره یوسف"

١٢) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیا ١ الی ١٤ سوره ی یوسف ١٢) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیا ١ الی ١٤ سوره ی یوسف

١٢) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیا ١ الی ١٤ سوره ی یوسف. بهترین داستان. حضرت یعقوب(ع) دوازده پسر داشت. یوسف(ع) یازدهمین پسر او، بسیار زیبا، خوش اخلاق و مهربان بود. به همین جهت همه او را دوست داشتند. پدرش یعقوب(ع) او را بیش‏تر از هر چیز و هر کس دوست داشت. عشق به یوسف(ع) در نگاهش، در کلامش و در رفتارش کاملاً پیدا بود. همین باعث مى‏شد برادران بزرگ‏تر به یوسف(ع) حسادت کنند. روزى یوسف(ع) هنگامى که از خواب برخاست، نزد پدرش رفت و گفت: «پدر جان! در خواب دیدم یازده ستاره و ماه و خورشید براى من سجده مى‏کنند. » یعقوب(ع) که خود پیامبر بود، از تعبیر خواب پس

١٢) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیا ١ الی ١٤ سوره ی یوسف ١٢) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیا ١ الی ١٤ سوره ی یوسف

١٢) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیا ١ الی ١٤ سوره ی یوسف. بهترین داستان. حضرت یعقوب(ع) دوازده پسر داشت. یوسف(ع) یازدهمین پسر او، بسیار زیبا، خوش اخلاق و مهربان بود. به همین جهت همه او را دوست داشتند. پدرش یعقوب(ع) او را بیش‏تر از هر چیز و هر کس دوست داشت. عشق به یوسف(ع) در نگاهش، در کلامش و در رفتارش کاملاً پیدا بود. همین باعث مى‏شد برادران بزرگ‏تر به یوسف(ع) حسادت کنند. روزى یوسف(ع) هنگامى که از خواب برخاست، نزد پدرش رفت و گفت: «پدر جان! در خواب دیدم یازده ستاره و ماه و خورشید براى من سجده مى‏کنند. » یعقوب(ع) که خود پیامبر بود، از تعبیر خواب پس

 ١٣) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ١٥ الی ٢٢ سوره ی یوسف  ١٣) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ١٥ الی ٢٢ سوره ی یوسف

١٣) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ١٥ الی ٢٢ سوره ی یوسف. صبرى جمیل. برادران حضرت یوسف(ع) موفق شدند او را از پدر جدا کنند و با خود به صحرا ببرند. آنان که احساس مى‏کردند به هدف خود نزدیک شده‏اند، لباس یوسف(ع) را از تنش بیرون آوردند و او را به ته چاه بردند و در نهانخانه‌ی چاه رهایش کردند. یوسف(ع) هر چه گریه کرد و برادرانش را صدا زد و از آنان خواهش کرد که تنهایش نگذارند، فایده‏اى نداشت. برادران سنگدل به گریه‏هایش توجهى نکردند و رفتند. خداوند مهربان، وحى کرد که حتماً روزى آنان را از عاقبت این کارشان باخبر خواهى کرد. برادران، لباس یوسف(ع) را خون‏آلو

 ١٣) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ١٥ الی ٢٢ سوره ی یوسف  ١٣) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ١٥ الی ٢٢ سوره ی یوسف

١٣) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ١٥ الی ٢٢ سوره ی یوسف. صبرى جمیل. برادران حضرت یوسف(ع) موفق شدند او را از پدر جدا کنند و با خود به صحرا ببرند. آنان که احساس مى‏کردند به هدف خود نزدیک شده‏اند، لباس یوسف(ع) را از تنش بیرون آوردند و او را به ته چاه بردند و در نهانخانه‌ی چاه رهایش کردند. یوسف(ع) هر چه گریه کرد و برادرانش را صدا زد و از آنان خواهش کرد که تنهایش نگذارند، فایده‏اى نداشت. برادران سنگدل به گریه‏هایش توجهى نکردند و رفتند. خداوند مهربان، وحى کرد که حتماً روزى آنان را از عاقبت این کارشان باخبر خواهى کرد. برادران، لباس یوسف(ع) را خون‏آلو

١٥) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ٣٧ الی ٥٢ سوره ی یوسف ١٥) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ٣٧ الی ٥٢ سوره ی یوسف

١٥) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ٣٧ الی ٥٢ سوره ی یوسف. سال‏ها در زندان. یوسف(ع) فرصت را براى راهنمایى و ارشاد مناسب دانست. بنابراین، گفت: «قبل از این که غذایتان را بیاورند من شما را از تعبیر خوابتان آگاه مى‏کنم. این علم و دانش را پروردگارم به من آموخته است، زیرا من آیین مردمى را که به خداى یگانه ایمان ندارند ترک کردم و از آیین خداپرستى که آیین پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، است پیروى مى‏کنم. ». چون در آن زمان مردم به خدایان گوناگون مانند خداى علم، خداى باران، خداى قدرت، خداى آسمان، خداى زمین و خداى عشق و غیره اعتقاد داشتند، حضرت یوسف(ع) به ز

١٥) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ٣٧ الی ٥٢ سوره ی یوسف ١٥) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ٣٧ الی ٥٢ سوره ی یوسف

١٥) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ٣٧ الی ٥٢ سوره ی یوسف. سال‏ها در زندان. یوسف(ع) فرصت را براى راهنمایى و ارشاد مناسب دانست. بنابراین، گفت: «قبل از این که غذایتان را بیاورند من شما را از تعبیر خوابتان آگاه مى‏کنم. این علم و دانش را پروردگارم به من آموخته است، زیرا من آیین مردمى را که به خداى یگانه ایمان ندارند ترک کردم و از آیین خداپرستى که آیین پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، است پیروى مى‏کنم. ». چون در آن زمان مردم به خدایان گوناگون مانند خداى علم، خداى باران، خداى قدرت، خداى آسمان، خداى زمین و خداى عشق و غیره اعتقاد داشتند، حضرت یوسف(ع) به ز

 ٥) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ١٠٥ الی ١١١ سوره ی یوسف  ٥) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ١٠٥ الی ١١١ سوره ی یوسف

٥) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ١٠٥ الی ١١١ سوره ی یوسف. مشرک هستند. مردم شب و روز نشانه‏هاى پروردگار را مى‏بینند، اما بدون تفکر و اندیشه از کنار آن‏ها مى‏گذرند و ایمان نمى‏آورند و کسانى هم که ایمان مى‏آورند، ایمان بیش‏ترشان با شرک همراه است. زیرا ایمان واقعى آن است که انسان فقط بنده‌ی خدا باشد و در هر کارى فقط خدا را در نظر داشته باشد. کسانى که براى خودنمایى یا جلب رضایت دیگران کارى را انجام مى‏دهند، مشرکند؛ هر چند ادعاى ایمان داشته باشند. پیامبر اکرم(ص) فرموده‏اند: «در روز قیامت به کسانى که در دنیا ریا کرده‏اند، گفته مى‏شود به سراغ کسانى که ب

 ٥) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ١٠٥ الی ١١١ سوره ی یوسف  ٥) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ١٠٥ الی ١١١ سوره ی یوسف

٥) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ١٠٥ الی ١١١ سوره ی یوسف. مشرک هستند. مردم شب و روز نشانه‏هاى پروردگار را مى‏بینند، اما بدون تفکر و اندیشه از کنار آن‏ها مى‏گذرند و ایمان نمى‏آورند و کسانى هم که ایمان مى‏آورند، ایمان بیش‏ترشان با شرک همراه است. زیرا ایمان واقعى آن است که انسان فقط بنده‌ی خدا باشد و در هر کارى فقط خدا را در نظر داشته باشد. کسانى که براى خودنمایى یا جلب رضایت دیگران کارى را انجام مى‏دهند، مشرکند؛ هر چند ادعاى ایمان داشته باشند. پیامبر اکرم(ص) فرموده‏اند: «در روز قیامت به کسانى که در دنیا ریا کرده‏اند، گفته مى‏شود به سراغ کسانى که ب

١٤) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٦ سوره ی یوسف ١٤) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٦ سوره ی یوسف

از این بگذر!. یوسف(ع) چنان زیبا و باوقار و خوش رفتار بود که تمام اطرافیان را شیفته‌ی خود کرده بود و در این میان، زلیخا همسر عزیز مصر، او را عاشقانه دوست داشت و سعى مى‏کرد به هر صورت این موضوع را به او بفهماند. اما یوسف(ع) که از خیانت و گناه بیزار بود و فقط عشق خدا را در دل داشت، به رفتارهاى او توجهى نمى‏کرد. عاقبت یک روز، زلیخا تصمیم بدى گرفت. خود را آرایش کرد و بهترین لباسش را پوشید و یوسف(ع) را به اتاقش دعوت کرد. گفته‏اند اتاق او پشت اتاق‏هاى تو در تویى بود که هفت در داشت و او تمام درها را بست. یوسف(ع) گفت: «من از این که به گناه آلوده شو

١٤) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٦ سوره ی یوسف ١٤) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٦ سوره ی یوسف

از این بگذر!. یوسف(ع) چنان زیبا و باوقار و خوش رفتار بود که تمام اطرافیان را شیفته‌ی خود کرده بود و در این میان، زلیخا همسر عزیز مصر، او را عاشقانه دوست داشت و سعى مى‏کرد به هر صورت این موضوع را به او بفهماند. اما یوسف(ع) که از خیانت و گناه بیزار بود و فقط عشق خدا را در دل داشت، به رفتارهاى او توجهى نمى‏کرد. عاقبت یک روز، زلیخا تصمیم بدى گرفت. خود را آرایش کرد و بهترین لباسش را پوشید و یوسف(ع) را به اتاقش دعوت کرد. گفته‏اند اتاق او پشت اتاق‏هاى تو در تویى بود که هفت در داشت و او تمام درها را بست. یوسف(ع) گفت: «من از این که به گناه آلوده شو

٢) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٦٧ الی ٧٩ سوره ی یوسف ٢) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٦٧ الی ٧٩ سوره ی یوسف

از یک دروازه وارد نشوید. هنگامى که یازده برادر یوسف(ع) به سوى مصر روانه شدند، یعقوب(ع) به آنان سفارش کرد که وقتى به شهر رسیدند، همه با هم از یک دروازه وارد نشوند، بلکه از دروازه‏هاى مختلف وارد شوند. او نگران بود که اگر یازده مرد خوش‏سیما و خوش‏قامت با هم وارد شهر شوند، مورد توجه و حسادت دیگران قرار گیرند و گرفتارى و مشکلى برایشان ایجاد شود. یعقوب(ع) چون پیامبر خدا بود، علم بسیارى داشت و مى‏دانست حسادت موجب گرفتارى است. برادران یوسف(ع) طبق سفارش پدر از دروازه‏هاى مختلف وارد شهر شدند. سفارش یعقوب(ع) گرچه به او آرامش داد، اما از حوادث حتمى اله

٢) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٦٧ الی ٧٩ سوره ی یوسف ٢) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٦٧ الی ٧٩ سوره ی یوسف

از یک دروازه وارد نشوید. هنگامى که یازده برادر یوسف(ع) به سوى مصر روانه شدند، یعقوب(ع) به آنان سفارش کرد که وقتى به شهر رسیدند، همه با هم از یک دروازه وارد نشوند، بلکه از دروازه‏هاى مختلف وارد شوند. او نگران بود که اگر یازده مرد خوش‏سیما و خوش‏قامت با هم وارد شهر شوند، مورد توجه و حسادت دیگران قرار گیرند و گرفتارى و مشکلى برایشان ایجاد شود. یعقوب(ع) چون پیامبر خدا بود، علم بسیارى داشت و مى‏دانست حسادت موجب گرفتارى است. برادران یوسف(ع) طبق سفارش پدر از دروازه‏هاى مختلف وارد شهر شدند. سفارش یعقوب(ع) گرچه به او آرامش داد، اما از حوادث حتمى اله

٤) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٥٣ الی ١١١ سوره ی یوسف ٤) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٥٣ الی ١١١ سوره ی یوسف

بوى پیراهن یوسف(ع). هنگامى که کاروانِ برادران یوسف(ع) با شادى و شوق فراوان از مصر به حرکت درآمد، یعقوب(ع) گفت: «اگر مرا به بى‏عقلى و نادانى متهم نکنید، به شما مى‏گویم که بوى یوسف به مشامم مى‏رسد. » اطرافیان یعقوب(ع) که باور نمى‏کردند روزى دوباره یوسف(ع) پیدا شود او را سرزنش کردند و گفتند: «تو هنوز در فکر و خیال‏هاى پیشین خود هستى و از این گمراهى دست بردار نیستى. ». کاروان به کنعان رسید. برادرى که سال‏ها پیش، پیراهن خونین یوسف(ع) را براى یعقوب (ع) برده بود، با پیراهن یوسف(ع) نزد پدر رفت و آن را بر چهره‏اش انداخت. یعقوب(ع) بینا شد و گفت: «به شم

٤) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٥٣ الی ١١١ سوره ی یوسف ٤) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٥٣ الی ١١١ سوره ی یوسف

بوى پیراهن یوسف(ع). هنگامى که کاروانِ برادران یوسف(ع) با شادى و شوق فراوان از مصر به حرکت درآمد، یعقوب(ع) گفت: «اگر مرا به بى‏عقلى و نادانى متهم نکنید، به شما مى‏گویم که بوى یوسف به مشامم مى‏رسد. » اطرافیان یعقوب(ع) که باور نمى‏کردند روزى دوباره یوسف(ع) پیدا شود او را سرزنش کردند و گفتند: «تو هنوز در فکر و خیال‏هاى پیشین خود هستى و از این گمراهى دست بردار نیستى. ». کاروان به کنعان رسید. برادرى که سال‏ها پیش، پیراهن خونین یوسف(ع) را براى یعقوب (ع) برده بود، با پیراهن یوسف(ع) نزد پدر رفت و آن را بر چهره‏اش انداخت. یعقوب(ع) بینا شد و گفت: «به شم

١) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٥٣ الی ٦٦ سوره ی یوسف ١) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٥٣ الی ٦٦ سوره ی یوسف

لطف پروردگار. پس از آن که بى‏گناهى حضرت یوسف(ع) ثابت شد. او فرصت را غنیمت شمرد که آیین خداپرستى را تبلیغ کند؛ گفت: من از زندان بیرون نیامدم تا ثابت شود که خیانت نکرده‏ام و گناهى مرتکب نشده‏ام و قصدم این نبود که خودم را پاک و بى‏گناه نشان دهم، بلکه مى‏خواهم همه بدانند از لطف و رحمت پروردگارم بود که توانستم در مقابل گناه استقامت کنم و گرنه نفس انسان، همواره او را به بدى دعوت مى‏کند؛ مگر آن که پروردگار رحم کند. در قرآن چنین مى‏خوانیم:. و من نفس خودم را بى‏گناه نمى‏دانم؛ به راستى که نفس به بدى فرمان مى‏دهد، مگر آن که پروردگارم رحم کند. به راستى

١) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٥٣ الی ٦٦ سوره ی یوسف ١) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٥٣ الی ٦٦ سوره ی یوسف

لطف پروردگار. پس از آن که بى‏گناهى حضرت یوسف(ع) ثابت شد. او فرصت را غنیمت شمرد که آیین خداپرستى را تبلیغ کند؛ گفت: من از زندان بیرون نیامدم تا ثابت شود که خیانت نکرده‏ام و گناهى مرتکب نشده‏ام و قصدم این نبود که خودم را پاک و بى‏گناه نشان دهم، بلکه مى‏خواهم همه بدانند از لطف و رحمت پروردگارم بود که توانستم در مقابل گناه استقامت کنم و گرنه نفس انسان، همواره او را به بدى دعوت مى‏کند؛ مگر آن که پروردگار رحم کند. در قرآن چنین مى‏خوانیم:. و من نفس خودم را بى‏گناه نمى‏دانم؛ به راستى که نفس به بدى فرمان مى‏دهد، مگر آن که پروردگارم رحم کند. به راستى

٣) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٨٠ الی ٩٣ سوره ی یوسف ٣) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٨٠ الی ٩٣ سوره ی یوسف

همین‏جا مى‏مانم. برادران غمگین و ناامید به گوشه‏اى رفتند تا با یکدیگر مشورت کنند. برادر بزرگ‏تر گفت: «ما با پدر پیمانى الهى بسته‏ایم که بنیامین را بازگردانیم. حالا با چه رویى پیش او برویم. مگر یادتان نیست که یک بار یوسف را از او گرفتیم و حالا او حتماً باور نخواهد کرد که ما نسبت به بنیامین قصد نداشته‏ایم. تا از سوى خدا فرمانى نیاید یا پدرم اجازه ندهد، من از این سرزمین بیرون نمى‏روم و به خانه بازنمى‏گردم. شما بروید و حقیقت را به پدر بگویید. اگر باور نکرد بگویید از مردم این شهر سوال کند یا از اهل کاروان بپرسد؛ به هر حال من همین‏جا مى‏مانم. »

٣) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٨٠ الی ٩٣ سوره ی یوسف ٣) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٨٠ الی ٩٣ سوره ی یوسف

همین‏جا مى‏مانم. برادران غمگین و ناامید به گوشه‏اى رفتند تا با یکدیگر مشورت کنند. برادر بزرگ‏تر گفت: «ما با پدر پیمانى الهى بسته‏ایم که بنیامین را بازگردانیم. حالا با چه رویى پیش او برویم. مگر یادتان نیست که یک بار یوسف را از او گرفتیم و حالا او حتماً باور نخواهد کرد که ما نسبت به بنیامین قصد نداشته‏ایم. تا از سوى خدا فرمانى نیاید یا پدرم اجازه ندهد، من از این سرزمین بیرون نمى‏روم و به خانه بازنمى‏گردم. شما بروید و حقیقت را به پدر بگویید. اگر باور نکرد بگویید ا�� مردم این شهر سوال کند یا از اهل کاروان بپرسد؛ به هر حال من همین‏جا مى‏مانم. »

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه