نوشته‌هایی با برچسب "جز 12 قرآن کریم"

 ١٢) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٧٣ الى ٨٧ سوره‌ی نحل  ١٢) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٧٣ الى ٨٧ سوره‌ی نحل

١٢) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٧٣ الى ٨٧ سوره‌ی نحل. خدا مى‏داند و شما نمى‏دانید. مشرکان زمان جاهلیت مى‏گفتند: «ما شایسته نیستیم که خداوند را پرستش کنیم. و به همین خاطر بت‏ها را مى‏پرستیم و از آنان درخواست مى‏کنیم تا ما را به خدا نزدیک کنند. » آنان گمان مى‏کردند خداوند، مانند پادشاهى بزرگ است که افرادى خاص مى‏توانند با او ارتباط داشته باشند. خداوند یگانه در پاسخ بهانه‏ها و سخنان بیهوده‌ی مشرکان مى‏فرماید:. و غیر از خدا چیزى را مى‏پرستند که مالک چیزى از روزىِ آنان از آسمان‏ها و زمین نیستند و توانایى ندارند. پس براى خدا مثال‏ها نزنید. به راس

 ١٢) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٧٣ الى ٨٧ سوره‌ی نحل  ١٢) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٧٣ الى ٨٧ سوره‌ی نحل

١٢) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٧٣ الى ٨٧ سوره‌ی نحل. خدا مى‏داند و شما نمى‏دانید. مشرکان زمان جاهلیت مى‏گفتند: «ما شایسته نیستیم که خداوند را پرستش کنیم. و به همین خاطر بت‏ها را مى‏پرستیم و از آنان درخواست مى‏کنیم تا ما را به خدا نزدیک کنند. » آنان گمان مى‏کردند خداوند، مانند پادشاهى بزرگ است که افرادى خاص مى‏توانند با او ارتباط داشته باشند. خداوند یگانه در پاسخ بهانه‏ها و سخنان بیهوده‌ی مشرکان مى‏فرماید:. و غیر از خدا چیزى را مى‏پرستند که مالک چیزى از روزىِ آنان از آسمان‏ها و زمین نیستند و توانایى ندارند. پس براى خدا مثال‏ها نزنید. به راس

 ١٢) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الی ٥٢ سوره ی ابراهیم  ١٢) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الی ٥٢ سوره ی ابراهیم

١٢) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الی ٥٢ سوره ی ابراهیم. وقت حساب. این جهان هنگام کار است و آخرت، وقتِ حساب. وقتى قیامت بیاید دیگر کسى فرصتى براى انجام کار یا جبران اشتباه ندارد. در آن روز، نه مى‏توان خرید و فروش کرد و نه دوستى و علاقه‌ی دیگران به درد کسى مى‏خورد. خداوند مهربان به پیامبر(ص) مى‏فرماید که به مومنان چنین هشدار دهد:. به بندگانم که ایمان آورده‏اند بگو: نماز را برپا دارند و از آن‏چه به آنان روزى داده‏ایم پنهان و آشکار انفاق کنند. پیش از آن که روزى بیاید که در آن نه خرید و فروشى است و نه دوستى. آیه‌ی 31. نمى‏توانید بشمارید. خالق ی

 ١٢) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الی ٥٢ سوره ی ابراهیم  ١٢) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الی ٥٢ سوره ی ابراهیم

١٢) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الی ٥٢ سوره ی ابراهیم. وقت حساب. این جهان هنگام کار است و آخرت، وقتِ حساب. وقتى قیامت بیاید دیگر کسى فرصتى براى انجام کار یا جبران اشتباه ندارد. در آن روز، نه مى‏توان خرید و فروش کرد و نه دوستى و علاقه‌ی دیگران به درد کسى مى‏خورد. خداوند مهربان به پیامبر(ص) مى‏فرماید که به مومنان چنین هشدار دهد:. به بندگانم که ایمان آورده‏اند بگو: نماز را برپا دارند و از آن‏چه به آنان روزى داده‏ایم پنهان و آشکار انفاق کنند. پیش از آن که روزى بیاید که در آن نه خرید و فروشى است و نه دوستى. آیه‌ی 31. نمى‏توانید بشمارید. خالق ی

١١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٦٠ الى ٧٢ سوره‌ی نحل ١١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٦٠ الى ٧٢ سوره‌ی نحل

ایمان به آخرت. ایمان به آخرت و یقین داشتن به روز حساب، صفتى است که انسان را از هر گناه و آلودگى دور نگاه مى‏دارد. صاحب روز جزا مى‏فرماید:. کسانى که به آخرت ایمان ندارند، صفت بد دارند و عالى‏ترین صفت مخصوص خداست و او عزیزِ حکیم است. آیه‌ی60. مهلت مى‏دهد. خداوند به قدرى بخشنده و مهربان است که به بندگان گناهکارش مهلت مى‏دهد تا از گناه دست بردارند و توبه کنند و به کارهاى شایسته روى آورند، اما اگر گروهى آن‏قدر به گناه و فساد ادامه دهند که مهلت‏شان تمام شود، دچار عذاب الهى خواهند شد. و اگر خداوند مى‏خواست تمام گناهکاران را مجازات و عذاب کند، هیچ کس

١١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٦٠ الى ٧٢ سوره‌ی نحل ١١) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٦٠ الى ٧٢ سوره‌ی نحل

ایمان به آخرت. ایمان به آخرت و یقین داشتن به روز حساب، صفتى است که انسان را از هر گناه و آلودگى دور نگاه مى‏دارد. صاحب روز جزا مى‏فرماید:. کسانى که به آخرت ایمان ندارند، صفت بد دارند و عالى‏ترین صفت مخصوص خداست و او عزیزِ حکیم است. آیه‌ی60. مهلت مى‏دهد. خداوند به قدرى بخشنده و مهربان است که به بندگان گناهکارش مهلت مى‏دهد تا از گناه دست بردارند و توبه کنند و به کارهاى شایسته روى آورند، اما اگر گروهى آن‏قدر به گناه و فساد ادامه دهند که مهلت‏شان تمام شود، دچار عذاب الهى خواهند شد. و اگر خداوند مى‏خواست تمام گناهکاران را مجازات و عذاب کند، هیچ کس

١١) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١١٣ الی ١٢٣سوره ی هود ١١) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١١٣ الی ١٢٣سوره ی هود

ظلم، آتش است. ظلم و ستم آتش است و نزدیکى و اعتماد به ظالم، تماس با آتش. خداوند مهربان هشدار مى‏دهد:. و به کسانى که ستم کردند، اعتماد نکنید، که آتش به شما مى‏رسد و براى شما غیر از خدا دوستانى نخواهد بود. سپس یارى نمى‏شوید. آیه‌ی 113. نماز بدى‏ها را پاک مى‏سازد. نماز، بدى‏ها و پلیدى‏ها را از انسان دور مى‏کند و جان او را پاک مى‏سازد. حضرت على(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل فرموده است که: «نمازهاى پنجگانه براى امت من همچون نهر آب جارى است که بر در خانه‌ی یکى از شما باشد و او خود را در شبانه‏روز پنج بار در آن بشوید. آیا دیگر چرکى بر تن وى باقى خواهد م

١١) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١١٣ الی ١٢٣سوره ی هود ١١) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١١٣ الی ١٢٣سوره ی هود

ظلم، آتش است. ظلم و ستم آتش است و نزدیکى و اعتماد به ظالم، تماس با آتش. خداوند مهربان هشدار مى‏دهد:. و به کسانى که ستم کردند، اعتماد نکنید، که آتش به شما مى‏رسد و براى شما غیر از خدا دوستانى نخواهد بود. سپس یارى نمى‏شوید. آیه‌ی 113. نماز بدى‏ها را پاک مى‏سازد. نماز، بدى‏ها و پلیدى‏ها را از انسان دور مى‏کند و جان او را پاک مى‏سازد. حضرت على(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل فرموده است که: «نمازهاى پنجگانه براى امت من همچون نهر آب جارى است که بر در خانه‌ی یکى از شما باشد و او خود را در شبانه‏روز پنج بار در آن بشوید. آیا دیگر چرکى بر تن وى باقى خواهد م

١٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٥ الى ٥٩ سوره‌ی کهف ١٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٥ الى ٥٩ سوره‌ی کهف

مانند آب. خداوند مهربان، براى زندگى دنیا مثالى آورده و مى‏فرماید که مانند آبى است که از آسمان نازل مى‏شود و با آن درختان، سرسبز و پربار مى‏شوند؛ اما بار دیگر درختان که با برگ و گل و میوه زینت شده بودند، خشک مى‏شوند. زندگى دنیا نیز گرچه با مال و فرزندان زینت شده است، اما مال و فرزندان، نعمت‏هاى زودگذرى هستند که ماندنى نیستند و چیزى که باقى مى‏ماند اعمال انسان است. این مثال را در قرآن چنین مى‏خوانیم:. و براى آنان زندگى دنیا را مثال بزن که مانند آبى است که از آسمان نازل کردیم. پس گیاهان زمین با آن درآمیخت. پس خشک شد، بادها پراکنده‏اش کردند، و

١٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٥ الى ٥٩ سوره‌ی کهف ١٢) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٤٥ الى ٥٩ سوره‌ی کهف

مانند آب. خداوند مهربان، براى زندگى دنیا مثالى آورده و مى‏فرماید که مانند آبى است که از آسمان نازل مى‏شود و با آن درختان، سرسبز و پربار مى‏شوند؛ اما بار دیگر درختان که با برگ و گل و میوه زینت شده بودند، خشک مى‏شوند. زندگى دنیا نیز گرچه با مال و فرزندان زینت شده است، اما مال و فرزندان، نعمت‏هاى زودگذرى هستند که ماندنى نیستند و چیزى که باقى مى‏ماند اعمال انسان است. این مثال را در قرآن چنین مى‏خوانیم:. و براى آنان زندگى دنیا را مثال بزن که مانند آبى است که از آسمان نازل کردیم. پس گیاهان زمین با آن درآمیخت. پس خشک شد، بادها پراکنده‏اش کردند، و

١١) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٨ الی ٣٠ سوره ی ابراهیم ١١) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٨ الی ٣٠ سوره ی ابراهیم

مانند خاکستر در توفان. اعمال کافران بى‏نتیجه است و هیچ سودى به حالشان ندارد. قرآن در این مورد مثالى زیبا دارد:. مثال کسانى که به پروردگارشان کافر شدند، اعمالشان مانند خاکسترى است که در روزى توفانى، بادى سخت بر آن بوزد. از آن‏چه به دست آورده‏اند قادر به چیزى نیستند. این است همان گمراهى دور. آیه‌ی 18. دشوار نیست. خداوندِ یگانه، به ایمان مردم نیازى ندارد، بلکه مردم براى بهتر زندگى کردن نیازمند قوانین الهى هستند. اگر تمام مردمِ روى زمین کافر شوند، خدا مى‏تواند تمام آنان را از میان ببرد. او در این‏باره فرموده است:. آیا نمى‏دانى که خدا آسمان‏ها

١١) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٨ الی ٣٠ سوره ی ابراهیم ١١) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٨ الی ٣٠ سوره ی ابراهیم

مانند خاکستر در توفان. اعمال کافران بى‏نتیجه است و هیچ سودى به حالشان ندارد. قرآن در این مورد مثالى زیبا دارد:. مثال کسانى که به پروردگارشان کافر شدند، اعمالشان مانند خاکسترى است که در روزى توفانى، بادى سخت بر آن بوزد. از آن‏چه به دست آورده‏اند قادر به چیزى نیستند. این است همان گمراهى دور. آیه‌ی 18. دشوار نیست. خداوندِ یگانه، به ایمان مردم نیازى ندارد، بلکه مردم براى بهتر زندگى کردن نیازمند قوانین الهى هستند. اگر تمام مردمِ روى زمین کافر شوند، خدا مى‏تواند تمام آنان را از میان ببرد. او در این‏باره فرموده است:. آیا نمى‏دانى که خدا آسمان‏ها

١١) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٢٨ الى ٤٤ سوره‌ی کهف ١١) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٢٨ الى ٤٤ سوره‌ی کهف

هر کس بخواهد ایمان بیاورد. گروهى از ثروتمندان و اشراف مکه نزد پیامبر(ص) رفتند و گفتند: «اگر این افرادى را که فقیرند و لباس‏هاى خشن مى‏پوشند و بوى آنان ما را آزار مى‏دهد، از خود دور کنى، ما مى‏توانیم به مجلست بیاییم، بنشینیم و به سخنانت گوش دهیم وگرنه، جاى ما در کنار این افراد نیست. » بعضى از مومنان که کنار پیامبر(ص) نشسته بودند، ناراحت شدند و کنار رفتند و مشغول عبادت شدند. پروردگار مهربان فرمود:. و با کسانى که صبح و شام پروردگارشان را مى‏خوانند و خشنودى او را مى‏خواهند، شکیبایى کن و چشمانت را از آنان بر نگردان که زینتِ زندگى دنیا را بخواهى و ا

١١) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٢٨ الى ٤٤ سوره‌ی کهف ١١) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٢٨ الى ٤٤ سوره‌ی کهف

هر کس بخواهد ایمان بیاورد. گروهى از ثروتمندان و اشراف مکه نزد پیامبر(ص) رفتند و گفتند: «اگر این افرادى را که فقیرند و لباس‏هاى خشن مى‏پوشند و بوى آنان ما را آزار مى‏دهد، از خود دور کنى، ما مى‏توانیم به مجلست بیاییم، بنشینیم و به سخنانت گوش دهیم وگرنه، جاى ما در کنار این افراد نیست. » بعضى از مومنان که کنار پیامبر(ص) نشسته بودند، ناراحت شدند و کنار رفتند و مشغول عبادت شدند. پروردگار مهربان فرمود:. و با کسانى که صبح و شام پروردگارشان را مى‏خوانند و خشنودى او را مى‏خواهند، شکیبایى کن و چشمانت را از آنان بر نگردان که زینتِ زندگى دنیا را بخواهى و ا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه