نوشته‌هایی با برچسب "جزء 8 قرآن"

٨) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٢٤ الى ٣٤ سوره‌ی نحل ٨) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٢٤ الى ٣٤ سوره‌ی نحل

٨) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٢٤ الى ٣٤ سوره‌ی نحل. افسانه‏هاى پیشینیان. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «هر کس سنت خوبى ایجاد کند و مردم را به آن عادت بدهد، هم پاداش عمل خودش را مى‏گیرد و هم پاداش هر کسى را که به آن عمل کند، بدون این که از پاداش عمل کنندگان چیزى کم شود. و هر کس سنت زشتى را پدید آورد، هم گناه آن عمل را به دوش خواهد کشید و هم گناه هر کسى را که به آن عمل کند. » خداوند مهربان در مورد مشرکان که ادعا مى‏کردند قرآن جز افسانه‏هاى پیشینیان نیست،چنین مى‏فرماید:. و هنگامى که به آنان گفته شود: پروردگارتان چه نازل کرده است؟ مى‏گویند: افسانه‏هاى پی

٨) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٢٤ الى ٣٤ سوره‌ی نحل ٨) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٢٤ الى ٣٤ سوره‌ی نحل

٨) جزء چهاردهم قرآن کریم، آیات ٢٤ الى ٣٤ سوره‌ی نحل. افسانه‏هاى پیشینیان. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «هر کس سنت خوبى ایجاد کند و مردم را به آن عادت بدهد، هم پاداش عمل خودش را مى‏گیرد و هم پاداش هر کسى را که به آن عمل کند، بدون این که از پاداش عمل کنندگان چیزى کم شود. و هر کس سنت زشتى را پدید آورد، هم گناه آن عمل را به دوش خواهد کشید و هم گناه هر کسى را که به آن عمل کند. » خداوند مهربان در مورد مشرکان که ادعا مى‏کردند قرآن جز افسانه‏هاى پیشینیان نیست،چنین مى‏فرماید:. و هنگامى که به آنان گفته شود: پروردگارتان چه نازل کرده است؟ مى‏گویند: افسانه‏هاى پی

 ٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود  ٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود

٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود. باران سنگ. مردانى که پشت خانه‌ی لوط(ع) جمع شده بودند، به فرمان خدا بینایى خود را از دست دادند و کور شدند. بنابراین، به خانه‏هایشان بازگشتند. حضرت لوط(ع) با خانواده‏اش، به جز همسرش با سرعت از شهر خارج شدند. هنگام صبح عذاب نازل شد. شهر زیر و رو گشت و بارانى از سنگ بارید. اما این سنگ‏ها، سنگ‏هاى معمولى نبود. سنگ‏هاى مخصوصى بود که بر هر چیز مى‏خورد آن را نابود مى‏کرد. به زودى قوم لوط زیر سنگ و گِل مدفون شدند و از آنان هیچ کس باقى نماند. در قرآن چنین مى‏خوانیم:. پس، هنگامى که فرمان ما آمد،

 ٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود  ٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود

٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود. باران سنگ. مردانى که پشت خانه‌ی لوط(ع) جمع شده بودند، به فرمان خدا بینایى خود را از دست دادند و کور شدند. بنابراین، به خانه‏هایشان بازگشتند. حضرت لوط(ع) با خانواده‏اش، به جز همسرش با سرعت از شهر خارج شدند. هنگام صبح عذاب نازل شد. شهر زیر و رو گشت و بارانى از سنگ بارید. اما این سنگ‏ها، سنگ‏هاى معمولى نبود. سنگ‏هاى مخصوصى بود که بر هر چیز مى‏خورد آن را نابود مى‏کرد. به زودى قوم لوط زیر سنگ و گِل مدفون شدند و از آنان هیچ کس باقى نماند. در قرآن چنین مى‏خوانیم:. پس، هنگامى که فرمان ما آمد،

٨) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٩٤ الى ١١١ سوره‌ی اسراء ٨) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٩٤ الى ١١١ سوره‌ی اسراء

پیامبرىِ فرشتگان. یکى از بهانه‏هاى کافران و مشرکان براى این که ایمان نیاورند این بود که مى‏گفتند چرا خداوند فرشته‏اى را براى پیامبرى انتخاب نکرده است. خداوند یگانه به آنان چنین پاسخ مى‏فرماید:. و هنگامى که هدایت برایشان آمد، هیچ چیز مردم را از این که ایمان بیاورند بازنداشت، به جز این که گفتند: آیا خدا بشرى را به پیامبرى مبعوث کرده؟ بگو: اگر در روى زمین فرشتگانى بودند که با آرامش راه مى‏رفتند، حتماً بر آنان فرشته‏اى را به پیامبرى از آسمان نازل مى‏کردیم. بگو: میان من و شما گواه بودن خدا کافى است؛ به راستى که او به بندگانش، آگاهِ بیناست. آیات 94

٨) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٩٤ الى ١١١ سوره‌ی اسراء ٨) جزء پانزدهم قرآن کریم، آیات ٩٤ الى ١١١ سوره‌ی اسراء

پیامبرىِ فرشتگان. یکى از بهانه‏هاى کافران و مشرکان براى این که ایمان نیاورند این بود که مى‏گفتند چرا خداوند فرشته‏اى را براى پیامبرى انتخاب نکرده است. خداوند یگانه به آنان چنین پاسخ مى‏فرماید:. و هنگامى که هدایت برایشان آمد، هیچ چیز مردم را از این که ایمان بیاورند بازنداشت، به جز این که گفتند: آیا خدا بشرى را به پیامبرى مبعوث کرده؟ بگو: اگر در روى زمین فرشتگانى بودند که با آرامش راه مى‏رفتند، حتماً بر آنان فرشته‏اى را به پیامبرى از آسمان نازل مى‏کردیم. بگو: میان من و شما گواه بودن خدا کافى است؛ به راستى که او به بندگانش، آگاهِ بیناست. آیات 94

٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد ٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد

چه سراى آخرتِ نیکویى!. سراى آخرت خردمندان کجا و چگونه است؟ خداوند رحمان، به این پرسش، چنین پاسخ مى‏فرماید:. بهشت‏هاى جاویدان که آنان و از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان هر که نیکوکار باشد در آن داخل مى‏شوند و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد مى‏شوند: درود بر شما بر آن‏چه صبر کردید. پس، چه سراى آخرت نیکویى!. آیات 23 و 24. سراى بد. کمى و زیادىِ روزى، به دست خداوندِ روزى‏رسان است. کسانى که براى به دست آوردن روزىِ بیش‏تر، خود را به گناه آلوده مى‏کنند، قوانین الهى را زیرپا مى‏گذارند و رابطه‏هایى را که طبق دستورات الهى باید برقرار باشد، قطع مى‏کنن

٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد ٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد

چه سراى آخرتِ نیکویى!. سراى آخرت خردمندان کجا و چگونه است؟ خداوند رحمان، به این پرسش، چنین پاسخ مى‏فرماید:. بهشت‏هاى جاویدان که آنان و از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان هر که نیکوکار باشد در آن داخل مى‏شوند و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد مى‏شوند: درود بر شما بر آن‏چه صبر کردید. پس، چه سراى آخرت نیکویى!. آیات 23 و 24. سراى بد. کمى و زیادىِ روزى، به دست خداوندِ روزى‏رسان است. کسانى که براى به دست آوردن روزىِ بیش‏تر، خود را به گناه آلوده مى‏کنند، قوانین الهى را زیرپا مى‏گذارند و رابطه‏هایى را که طبق دستورات الهى باید برقرار باشد، قطع مى‏کنن

٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد ٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد

چه سراى آخرتِ نیکویى!. سراى آخرت خردمندان کجا و چگونه است؟ خداوند رحمان، به این پرسش، چنین پاسخ مى‏فرماید:. بهشت‏هاى جاویدان که آنان و از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان هر که نیکوکار باشد در آن داخل مى‏شوند و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد مى‏شوند: درود بر شما بر آن‏چه صبر کردید. پس، چه سراى آخرت نیکویى!. آیات 23 و 24. سراى بد. کمى و زیادىِ روزى، به دست خداوندِ روزى‏رسان است. کسانى که براى به دست آوردن روزىِ بیش‏تر، خود را به گناه آلوده مى‏کنند، قوانین الهى را زیرپا مى‏گذارند و رابطه‏هایى را که طبق دستورات الهى باید برقرار باشد، قطع مى‏کنن

٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد ٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد

چه سراى آخرتِ نیکویى!. سراى آخرت خردمندان کجا و چگونه است؟ خداوند رحمان، به این پرسش، چنین پاسخ مى‏فرماید:. بهشت‏هاى جاویدان که آنان و از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان هر که نیکوکار باشد در آن داخل مى‏شوند و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد مى‏شوند: درود بر شما بر آن‏چه صبر کردید. پس، چه سراى آخرت نیکویى!. آیات 23 و 24. سراى بد. کمى و زیادىِ روزى، به دست خداوندِ روزى‏رسان است. کسانى که براى به دست آوردن روزىِ بیش‏تر، خود را به گناه آلوده مى‏کنند، قوانین الهى را زیرپا مى‏گذارند و رابطه‏هایى را که طبق دستورات الهى باید برقرار باشد، قطع مى‏کنن

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه