نوشته‌هایی با برچسب "جزء سیزدهم قرآن"

 ١٢) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الی ٥٢ سوره ی ابراهیم  ١٢) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الی ٥٢ سوره ی ابراهیم

١٢) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الی ٥٢ سوره ی ابراهیم. وقت حساب. این جهان هنگام کار است و آخرت، وقتِ حساب. وقتى قیامت بیاید دیگر کسى فرصتى براى انجام کار یا جبران اشتباه ندارد. در آن روز، نه مى‏توان خرید و فروش کرد و نه دوستى و علاقه‌ی دیگران به درد کسى مى‏خورد. خداوند مهربان به پیامبر(ص) مى‏فرماید که به مومنان چنین هشدار دهد:. به بندگانم که ایمان آورده‏اند بگو: نماز را برپا دارند و از آن‏چه به آنان روزى داده‏ایم پنهان و آشکار انفاق کنند. پیش از آن که روزى بیاید که در آن نه خرید و فروشى است و نه دوستى. آیه‌ی 31. نمى‏توانید بشمارید. خالق ی

 ١٢) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الی ٥٢ سوره ی ابراهیم  ١٢) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الی ٥٢ سوره ی ابراهیم

١٢) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣١ الی ٥٢ سوره ی ابراهیم. وقت حساب. این جهان هنگام کار است و آخرت، وقتِ حساب. وقتى قیامت بیاید دیگر کسى فرصتى براى انجام کار یا جبران اشتباه ندارد. در آن روز، نه مى‏توان خرید و فروش کرد و نه دوستى و علاقه‌ی دیگران به درد کسى مى‏خورد. خداوند مهربان به پیامبر(ص) مى‏فرماید که به مومنان چنین هشدار دهد:. به بندگانم که ایمان آورده‏اند بگو: نماز را برپا دارند و از آن‏چه به آنان روزى داده‏ایم پنهان و آشکار انفاق کنند. پیش از آن که روزى بیاید که در آن نه خرید و فروشى است و نه دوستى. آیه‌ی 31. نمى‏توانید بشمارید. خالق ی

 ٥) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ١٠٥ الی ١١١ سوره ی یوسف  ٥) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ١٠٥ الی ١١١ سوره ی یوسف

٥) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ١٠٥ الی ١١١ سوره ی یوسف. مشرک هستند. مردم شب و روز نشانه‏هاى پروردگار را مى‏بینند، اما بدون تفکر و اندیشه از کنار آن‏ها مى‏گذرند و ایمان نمى‏آورند و کسانى هم که ایمان مى‏آورند، ایمان بیش‏ترشان با شرک همراه است. زیرا ایمان واقعى آن است که انسان فقط بنده‌ی خدا باشد و در هر کارى فقط خدا را در نظر داشته باشد. کسانى که براى خودنمایى یا جلب رضایت دیگران کارى را انجام مى‏دهند، مشرکند؛ هر چند ادعاى ایمان داشته باشند. پیامبر اکرم(ص) فرموده‏اند: «در روز قیامت به کسانى که در دنیا ریا کرده‏اند، گفته مى‏شود به سراغ کسانى که ب

 ٥) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ١٠٥ الی ١١١ سوره ی یوسف  ٥) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ١٠٥ الی ١١١ سوره ی یوسف

٥) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ١٠٥ الی ١١١ سوره ی یوسف. مشرک هستند. مردم شب و روز نشانه‏هاى پروردگار را مى‏بینند، اما بدون تفکر و اندیشه از کنار آن‏ها مى‏گذرند و ایمان نمى‏آورند و کسانى هم که ایمان مى‏آورند، ایمان بیش‏ترشان با شرک همراه است. زیرا ایمان واقعى آن است که انسان فقط بنده‌ی خدا باشد و در هر کارى فقط خدا را در نظر داشته باشد. کسانى که براى خودنمایى یا جلب رضایت دیگران کارى را انجام مى‏دهند، مشرکند؛ هر چند ادعاى ایمان داشته باشند. پیامبر اکرم(ص) فرموده‏اند: «در روز قیامت به کسانى که در دنیا ریا کرده‏اند، گفته مى‏شود به سراغ کسانى که ب

 ٦) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ١٣ سوره ی رعد  ٦) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ١٣ سوره ی رعد

٦) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ١٣ سوره ی رعد. خورشید و ماه خدمتگزارند. علم نجوم، در قرآن کلیدهایى دارد که شامل پیشرفته‏ترین اطلاعات این علم است. خداوند فرموده است که آسمان‏ها را بدون ستون‏هایى که دیده شوند، آفریده است و دانشمندان معتقدند منظور از ستون‏هایى که دیده نمى‏شوند، قدرت جاذبه و دافعه کرات است که آنان را در جاى خود نگاه مى‏دارد. همچنین فرموده است: «خورشید و ماه را به خدمت درآورده. » و مى‏بینید که این‏ها چه خدمت‏هایى به موجودات مى‏کنند: ایجاد شب و روز، تولید نور و انرژى، سرد و گرم کردن به موقع، ایجاد جزر و مد در دریاها و هزاران خد

 ٦) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ١٣ سوره ی رعد  ٦) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ١٣ سوره ی رعد

٦) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ١٣ سوره ی رعد. خورشید و ماه خدمتگزارند. علم نجوم، در قرآن کلیدهایى دارد که شامل پیشرفته‏ترین اطلاعات این علم است. خداوند فرموده است که آسمان‏ها را بدون ستون‏هایى که دیده شوند، آفریده است و دانشمندان معتقدند منظور از ستون‏هایى که دیده نمى‏شوند، قدرت جاذبه و دافعه کرات است که آنان را در جاى خود نگاه مى‏دارد. همچنین فرموده است: «خورشید و ماه را به خدمت درآورده. » و مى‏بینید که این‏ها چه خدمت‏هایى به موجودات مى‏کنند: ایجاد شب و روز، تولید نور و انرژى، سرد و گرم کردن به موقع، ایجاد جزر و مد در دریاها و هزاران خد

 ٧) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٤ الی ٢٢ سوره ی رعد  ٧) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٤ الی ٢٢ سوره ی رعد

٧) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٤ الی ٢٢ سوره ی رعد. دعاى گمراهان. کسى که براى دعا و انجام خواسته‏هایش به سوى غیر از خدا برود، مانند کسى است که کف دستانش را باز و به سوى آب دراز مى‏کند و انتظار دارد آبى به دهانش برسد. خداوند مهربان، این مثال را در قرآن آورده است:. دعوت حق مخصوص اوست و کسانى که جز او را مى‏خوانند هیچ جوابى به آنان نمى‏دهند، مانند کسى که دو کف دستش را به سوى آب بگشاید که به دهانش برسد، اما به او نخواهد رسید و دعاى کافران جز در گمراهى نیست. آیه‌ی 14. سجده مى‏کنند. هر چه در آسمان‏ها و زمین است، چه بخواهد، چه نخواهد، تحت فرمان خداون

 ٧) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٤ الی ٢٢ سوره ی رعد  ٧) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٤ الی ٢٢ سوره ی رعد

٧) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٤ الی ٢٢ سوره ی رعد. دعاى گمراهان. کسى که براى دعا و انجام خواسته‏هایش به سوى غیر از خدا برود، مانند کسى است که کف دستانش را باز و به سوى آب دراز مى‏کند و انتظار دارد آبى به دهانش برسد. خداوند مهربان، این مثال را در قرآن آورده است:. دعوت حق مخصوص اوست و کسانى که جز او را مى‏خوانند هیچ جوابى به آنان نمى‏دهند، مانند کسى که دو کف دستش را به سوى آب بگشاید که به دهانش برسد، اما به او نخواهد رسید و دعاى کافران جز در گمراهى نیست. آیه‌ی 14. سجده مى‏کنند. هر چه در آسمان‏ها و زمین است، چه بخواهد، چه نخواهد، تحت فرمان خداون

٢) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٦٧ الی ٧٩ سوره ی یوسف ٢) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٦٧ الی ٧٩ سوره ی یوسف

از یک دروازه وارد نشوید. هنگامى که یازده برادر یوسف(ع) به سوى مصر روانه شدند، یعقوب(ع) به آنان سفارش کرد که وقتى به شهر رسیدند، همه با هم از یک دروازه وارد نشوند، بلکه از دروازه‏هاى مختلف وارد شوند. او نگران بود که اگر یازده مرد خوش‏سیما و خوش‏قامت با هم وارد شهر شوند، مورد توجه و حسادت دیگران قرار گیرند و گرفتارى و مشکلى برایشان ایجاد شود. یعقوب(ع) چون پیامبر خدا بود، علم بسیارى داشت و مى‏دانست حسادت موجب گرفتارى است. برادران یوسف(ع) طبق سفارش پدر از دروازه‏هاى مختلف وارد شهر شدند. سفارش یعقوب(ع) گرچه به او آرامش داد، اما از حوادث حتمى اله

٢) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٦٧ الی ٧٩ سوره ی یوسف ٢) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٦٧ الی ٧٩ سوره ی یوسف

از یک دروازه وارد نشوید. هنگامى که یازده برادر یوسف(ع) به سوى مصر روانه شدند، یعقوب(ع) به آنان سفارش کرد که وقتى به شهر رسیدند، همه با هم از یک دروازه وارد نشوند، بلکه از دروازه‏هاى مختلف وارد شوند. او نگران بود که اگر یازده مرد خوش‏سیما و خوش‏قامت با هم وارد شهر شوند، مورد توجه و حسادت دیگران قرار گیرند و گرفتارى و مشکلى برایشان ایجاد شود. یعقوب(ع) چون پیامبر خدا بود، علم بسیارى داشت و مى‏دانست حسادت موجب گرفتارى است. برادران یوسف(ع) طبق سفارش پدر از دروازه‏هاى مختلف وارد شهر شدند. سفارش یعقوب(ع) گرچه به او آرامش داد، اما از حوادث حتمى اله

٤) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٥٣ الی ١١١ سوره ی یوسف ٤) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٥٣ الی ١١١ سوره ی یوسف

بوى پیراهن یوسف(ع). هنگامى که کاروانِ برادران یوسف(ع) با شادى و شوق فراوان از مصر به حرکت درآمد، یعقوب(ع) گفت: «اگر مرا به بى‏عقلى و نادانى متهم نکنید، به شما مى‏گویم که بوى یوسف به مشامم مى‏رسد. » اطرافیان یعقوب(ع) که باور نمى‏کردند روزى دوباره یوسف(ع) پیدا شود او را سرزنش کردند و گفتند: «تو هنوز در فکر و خیال‏هاى پیشین خود هستى و از این گمراهى دست بردار نیستى. ». کاروان به کنعان رسید. برادرى که سال‏ها پیش، پیراهن خونین یوسف(ع) را براى یعقوب (ع) برده بود، با پیراهن یوسف(ع) نزد پدر رفت و آن را بر چهره‏اش انداخت. یعقوب(ع) بینا شد و گفت: «به شم

٤) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٥٣ الی ١١١ سوره ی یوسف ٤) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٥٣ الی ١١١ سوره ی یوسف

بوى پیراهن یوسف(ع). هنگامى که کاروانِ برادران یوسف(ع) با شادى و شوق فراوان از مصر به حرکت درآمد، یعقوب(ع) گفت: «اگر مرا به بى‏عقلى و نادانى متهم نکنید، به شما مى‏گویم که بوى یوسف به مشامم مى‏رسد. » اطرافیان یعقوب(ع) که باور نمى‏کردند روزى دوباره یوسف(ع) پیدا شود او را سرزنش کردند و گفتند: «تو هنوز در فکر و خیال‏هاى پیشین خود هستى و از این گمراهى دست بردار نیستى. ». کاروان به کنعان رسید. برادرى که سال‏ها پیش، پیراهن خونین یوسف(ع) را براى یعقوب (ع) برده بود، با پیراهن یوسف(ع) نزد پدر رفت و آن را بر چهره‏اش انداخت. یعقوب(ع) بینا شد و گفت: «به شم

٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد ٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد

چه سراى آخرتِ نیکویى!. سراى آخرت خردمندان کجا و چگونه است؟ خداوند رحمان، به این پرسش، چنین پاسخ مى‏فرماید:. بهشت‏هاى جاویدان که آنان و از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان هر که نیکوکار باشد در آن داخل مى‏شوند و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد مى‏شوند: درود بر شما بر آن‏چه صبر کردید. پس، چه سراى آخرت نیکویى!. آیات 23 و 24. سراى بد. کمى و زیادىِ روزى، به دست خداوندِ روزى‏رسان است. کسانى که براى به دست آوردن روزىِ بیش‏تر، خود را به گناه آلوده مى‏کنند، قوانین الهى را زیرپا مى‏گذارند و رابطه‏هایى را که طبق دستورات الهى باید برقرار باشد، قطع مى‏کنن

٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد ٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد

چه سراى آخرتِ نیکویى!. سراى آخرت خردمندان کجا و چگونه است؟ خداوند رحمان، به این پرسش، چنین پاسخ مى‏فرماید:. بهشت‏هاى جاویدان که آنان و از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان هر که نیکوکار باشد در آن داخل مى‏شوند و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد مى‏شوند: درود بر شما بر آن‏چه صبر کردید. پس، چه سراى آخرت نیکویى!. آیات 23 و 24. سراى بد. کمى و زیادىِ روزى، به دست خداوندِ روزى‏رسان است. کسانى که براى به دست آوردن روزىِ بیش‏تر، خود را به گناه آلوده مى‏کنند، قوانین الهى را زیرپا مى‏گذارند و رابطه‏هایى را که طبق دستورات الهى باید برقرار باشد، قطع مى‏کنن

٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد ٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد

چه سراى آخرتِ نیکویى!. سراى آخرت خردمندان کجا و چگونه است؟ خداوند رحمان، به این پرسش، چنین پاسخ مى‏فرماید:. بهشت‏هاى جاویدان که آنان و از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان هر که نیکوکار باشد در آن داخل مى‏شوند و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد مى‏شوند: درود بر شما بر آن‏چه صبر کردید. پس، چه سراى آخرت نیکویى!. آیات 23 و 24. سراى بد. کمى و زیادىِ روزى، به دست خداوندِ روزى‏رسان است. کسانى که براى به دست آوردن روزىِ بیش‏تر، خود را به گناه آلوده مى‏کنند، قوانین الهى را زیرپا مى‏گذارند و رابطه‏هایى را که طبق دستورات الهى باید برقرار باشد، قطع مى‏کنن

٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد ٨) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٤ سوره ی رعد

چه سراى آخرتِ نیکویى!. سراى آخرت خردمندان کجا و چگونه است؟ خداوند رحمان، به این پرسش، چنین پاسخ مى‏فرماید:. بهشت‏هاى جاویدان که آنان و از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان هر که نیکوکار باشد در آن داخل مى‏شوند و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد مى‏شوند: درود بر شما بر آن‏چه صبر کردید. پس، چه سراى آخرت نیکویى!. آیات 23 و 24. سراى بد. کمى و زیادىِ روزى، به دست خداوندِ روزى‏رسان است. کسانى که براى به دست آوردن روزىِ بیش‏تر، خود را به گناه آلوده مى‏کنند، قوانین الهى را زیرپا مى‏گذارند و رابطه‏هایى را که طبق دستورات الهى باید برقرار باشد، قطع مى‏کنن

١) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٥٣ الی ٦٦ سوره ی یوسف ١) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٥٣ الی ٦٦ سوره ی یوسف

لطف پروردگار. پس از آن که بى‏گناهى حضرت یوسف(ع) ثابت شد. او فرصت را غنیمت شمرد که آیین خداپرستى را تبلیغ کند؛ گفت: من از زندان بیرون نیامدم تا ثابت شود که خیانت نکرده‏ام و گناهى مرتکب نشده‏ام و قصدم این نبود که خودم را پاک و بى‏گناه نشان دهم، بلکه مى‏خواهم همه بدانند از لطف و رحمت پروردگارم بود که توانستم در مقابل گناه استقامت کنم و گرنه نفس انسان، همواره او را به بدى دعوت مى‏کند؛ مگر آن که پروردگار رحم کند. در قرآن چنین مى‏خوانیم:. و من نفس خودم را بى‏گناه نمى‏دانم؛ به راستى که نفس به بدى فرمان مى‏دهد، مگر آن که پروردگارم رحم کند. به راستى

١) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٥٣ الی ٦٦ سوره ی یوسف ١) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٥٣ الی ٦٦ سوره ی یوسف

لطف پروردگار. پس از آن که بى‏گناهى حضرت یوسف(ع) ثابت شد. او فرصت را غنیمت شمرد که آیین خداپرستى را تبلیغ کند؛ گفت: من از زندان بیرون نیامدم تا ثابت شود که خیانت نکرده‏ام و گناهى مرتکب نشده‏ام و قصدم این نبود که خودم را پاک و بى‏گناه نشان دهم، بلکه مى‏خواهم همه بدانند از لطف و رحمت پروردگارم بود که توانستم در مقابل گناه استقامت کنم و گرنه نفس انسان، همواره او را به بدى دعوت مى‏کند؛ مگر آن که پروردگار رحم کند. در قرآن چنین مى‏خوانیم:. و من نفس خودم را بى‏گناه نمى‏دانم؛ به راستى که نفس به بدى فرمان مى‏دهد، مگر آن که پروردگارم رحم کند. به راستى

١١) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٨ الی ٣٠ سوره ی ابراهیم ١١) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٨ الی ٣٠ سوره ی ابراهیم

مانند خاکستر در توفان. اعمال کافران بى‏نتیجه است و هیچ سودى به حالشان ندارد. قرآن در این مورد مثالى زیبا دارد:. مثال کسانى که به پروردگارشان کافر شدند، اعمالشان مانند خاکسترى است که در روزى توفانى، بادى سخت بر آن بوزد. از آن‏چه به دست آورده‏اند قادر به چیزى نیستند. این است همان گمراهى دور. آیه‌ی 18. دشوار نیست. خداوندِ یگانه، به ایمان مردم نیازى ندارد، بلکه مردم براى بهتر زندگى کردن نیازمند قوانین الهى هستند. اگر تمام مردمِ روى زمین کافر شوند، خدا مى‏تواند تمام آنان را از میان ببرد. او در این‏باره فرموده است:. آیا نمى‏دانى که خدا آسمان‏ها

١١) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٨ الی ٣٠ سوره ی ابراهیم ١١) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١٨ الی ٣٠ سوره ی ابراهیم

مانند خاکستر در توفان. اعمال کافران بى‏نتیجه است و هیچ سودى به حالشان ندارد. قرآن در این مورد مثالى زیبا دارد:. مثال کسانى که به پروردگارشان کافر شدند، اعمالشان مانند خاکسترى است که در روزى توفانى، بادى سخت بر آن بوزد. از آن‏چه به دست آورده‏اند قادر به چیزى نیستند. این است همان گمراهى دور. آیه‌ی 18. دشوار نیست. خداوندِ یگانه، به ایمان مردم نیازى ندارد، بلکه مردم براى بهتر زندگى کردن نیازمند قوانین الهى هستند. اگر تمام مردمِ روى زمین کافر شوند، خدا مى‏تواند تمام آنان را از میان ببرد. او در این‏باره فرموده است:. آیا نمى‏دانى که خدا آسمان‏ها

٩) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣٥ الی ٤٣ سوره ی رعد ٩) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣٥ الی ٤٣ سوره ی رعد

مَثَل بهشت. بهشتى که به پرهیزکاران وعده داده شده است، چنین است:. مَثَل بهشتى که به پرهیزکاران وعده داده شده است: از پاى آن رودها جارى است، میوه‏ها و سایه‏اش همیشگى است. این است عاقبت کسانى که پرهیزکارى کردند و عاقبت کافران آتش است. آیه‌ی 35. مأمورم که خدا را بپرستم. بسیارى از پیروان حضرت موسى(ع) و حضرت عیسى(ع)، در انتظار ظهور حضرت محمد(ص) بودند. گروهى از آنان پیامبرى او را پذیرفتند و به او ایمان آوردند و از این که به آخرین پیامبر خدا ایمان آورده بودند، بسیار خوشحال بودند؛ اما گروهى بر اثر دنیادوستى و لجاجت، ایمان نیاوردند. خداوند مهربان، به

٩) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣٥ الی ٤٣ سوره ی رعد ٩) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ٣٥ الی ٤٣ سوره ی رعد

مَثَل بهشت. بهشتى که به پرهیزکاران وعده داده شده است، چنین است:. مَثَل بهشتى که به پرهیزکاران وعده داده شده است: از پاى آن رودها جارى است، میوه‏ها و سایه‏اش همیشگى است. این است عاقبت کسانى که پرهیزکارى کردند و عاقبت کافران آتش است. آیه‌ی 35. مأمورم که خدا را بپرستم. بسیارى از پیروان حضرت موسى(ع) و حضرت عیسى(ع)، در انتظار ظهور حضرت محمد(ص) بودند. گروهى از آنان پیامبرى او را پذیرفتند و به او ایمان آوردند و از این که به آخرین پیامبر خدا ایمان آورده بودند، بسیار خوشحال بودند؛ اما گروهى بر اثر دنیادوستى و لجاجت، ایمان نیاوردند. خداوند مهربان، به

٣) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٨٠ الی ٩٣ سوره ی یوسف ٣) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٨٠ الی ٩٣ سوره ی یوسف

همین‏جا مى‏مانم. برادران غمگین و ناامید به گوشه‏اى رفتند تا با یکدیگر مشورت کنند. برادر بزرگ‏تر گفت: «ما با پدر پیمانى الهى بسته‏ایم که بنیامین را بازگردانیم. حالا با چه رویى پیش او برویم. مگر یادتان نیست که یک بار یوسف را از او گرفتیم و حالا او حتماً باور نخواهد کرد که ما نسبت به بنیامین قصد نداشته‏ایم. تا از سوى خدا فرمانى نیاید یا پدرم اجازه ندهد، من از این سرزمین بیرون نمى‏روم و به خانه بازنمى‏گردم. شما بروید و حقیقت را به پدر بگویید. اگر باور نکرد بگویید از مردم این شهر سوال کند یا از اهل کاروان بپرسد؛ به هر حال من همین‏جا مى‏مانم. »

٣) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٨٠ الی ٩٣ سوره ی یوسف ٣) جزء سیزدهم قرآن کریم،آیات ٨٠ الی ٩٣ سوره ی یوسف

همین‏جا مى‏مانم. برادران غمگین و ناامید به گوشه‏اى رفتند تا با یکدیگر مشورت کنند. برادر بزرگ‏تر گفت: «ما با پدر پیمانى الهى بسته‏ایم که بنیامین را بازگردانیم. حالا با چه رویى پیش او برویم. مگر یادتان نیست که یک بار یوسف را از او گرفتیم و حالا او حتماً باور نخواهد کرد که ما نسبت به بنیامین قصد نداشته‏ایم. تا از سوى خدا فرمانى نیاید یا پدرم اجازه ندهد، من از این سرزمین بیرون نمى‏روم و به خانه بازنمى‏گردم. شما بروید و حقیقت را به پدر بگویید. اگر باور نکرد بگویید از مردم این شهر سوال کند یا از اهل کاروان بپرسد؛ به هر حال من همین‏جا مى‏مانم. »

١٠) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ١٧ سوره ی ابراهیم ١٠) جزء سیزدهم قرآن کریم، آیات ١ الی ١٧ سوره ی ابراهیم

واى بر کافران. خداوند مهربان پیامبر گرامى اسلام(ص) را براى هدایت تمام مردمِ جهان انتخاب کرد و به او مأموریت داد تا مردم را از تاریکىِ نادانى و کفر نجات دهد و به سوى نورِ دانش و ایمان راهنمایى کند. اما کافران پیوسته سعى کرده‏اند که با استفاده از سنت‏ها و آداب و رسوم، دینِ مردم را به انحراف و اشتباه بکشانند. در قرآن چنین مى‏خوانیم:. به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. الف، لام، را، کتابى است که آن را به تو نازل کردیم براى این که مردم را با اجازه‌ی پروردگارشان از تاریکى‏ها به سوى نور خارج کنى. به سوى راه عزیز ستوده. خداست که هر چه در آسمان‏ها و زمی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه