نوشته‌هایی با برچسب "جزء دوازدهم قرآن"

١٢) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیا ١ الی ١٤ سوره ی یوسف ١٢) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیا ١ الی ١٤ سوره ی یوسف

١٢) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیا ١ الی ١٤ سوره ی یوسف. بهترین داستان. حضرت یعقوب(ع) دوازده پسر داشت. یوسف(ع) یازدهمین پسر او، بسیار زیبا، خوش اخلاق و مهربان بود. به همین جهت همه او را دوست داشتند. پدرش یعقوب(ع) او را بیش‏تر از هر چیز و هر کس دوست داشت. عشق به یوسف(ع) در نگاهش، در کلامش و در رفتارش کاملاً پیدا بود. همین باعث مى‏شد برادران بزرگ‏تر به یوسف(ع) حسادت کنند. روزى یوسف(ع) هنگامى که از خواب برخاست، نزد پدرش رفت و گفت: «پدر جان! در خواب دیدم یازده ستاره و ماه و خورشید براى من سجده مى‏کنند. » یعقوب(ع) که خود پیامبر بود، از تعبیر خواب پس

١٢) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیا ١ الی ١٤ سوره ی یوسف ١٢) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیا ١ الی ١٤ سوره ی یوسف

١٢) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیا ١ الی ١٤ سوره ی یوسف. بهترین داستان. حضرت یعقوب(ع) دوازده پسر داشت. یوسف(ع) یازدهمین پسر او، بسیار زیبا، خوش اخلاق و مهربان بود. به همین جهت همه او را دوست داشتند. پدرش یعقوب(ع) او را بیش‏تر از هر چیز و هر کس دوست داشت. عشق به یوسف(ع) در نگاهش، در کلامش و در رفتارش کاملاً پیدا بود. همین باعث مى‏شد برادران بزرگ‏تر به یوسف(ع) حسادت کنند. روزى یوسف(ع) هنگامى که از خواب برخاست، نزد پدرش رفت و گفت: «پدر جان! در خواب دیدم یازده ستاره و ماه و خورشید براى من سجده مى‏کنند. » یعقوب(ع) که خود پیامبر بود، از تعبیر خواب پس

 ١٣) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ١٥ الی ٢٢ سوره ی یوسف  ١٣) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ١٥ الی ٢٢ سوره ی یوسف

١٣) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ١٥ الی ٢٢ سوره ی یوسف. صبرى جمیل. برادران حضرت یوسف(ع) موفق شدند او را از پدر جدا کنند و با خود به صحرا ببرند. آنان که احساس مى‏کردند به هدف خود نزدیک شده‏اند، لباس یوسف(ع) را از تنش بیرون آوردند و او را به ته چاه بردند و در نهانخانه‌ی چاه رهایش کردند. یوسف(ع) هر چه گریه کرد و برادرانش را صدا زد و از آنان خواهش کرد که تنهایش نگذارند، فایده‏اى نداشت. برادران سنگدل به گریه‏هایش توجهى نکردند و رفتند. خداوند مهربان، وحى کرد که حتماً روزى آنان را از عاقبت این کارشان باخبر خواهى کرد. برادران، لباس یوسف(ع) را خون‏آلو

 ١٣) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ١٥ الی ٢٢ سوره ی یوسف  ١٣) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ١٥ الی ٢٢ سوره ی یوسف

١٣) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ١٥ الی ٢٢ سوره ی یوسف. صبرى جمیل. برادران حضرت یوسف(ع) موفق شدند او را از پدر جدا کنند و با خود به صحرا ببرند. آنان که احساس مى‏کردند به هدف خود نزدیک شده‏اند، لباس یوسف(ع) را از تنش بیرون آوردند و او را به ته چاه بردند و در نهانخانه‌ی چاه رهایش کردند. یوسف(ع) هر چه گریه کرد و برادرانش را صدا زد و از آنان خواهش کرد که تنهایش نگذارند، فایده‏اى نداشت. برادران سنگدل به گریه‏هایش توجهى نکردند و رفتند. خداوند مهربان، وحى کرد که حتماً روزى آنان را از عاقبت این کارشان باخبر خواهى کرد. برادران، لباس یوسف(ع) را خون‏آلو

١٥) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ٣٧ الی ٥٢ سوره ی یوسف ١٥) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ٣٧ الی ٥٢ سوره ی یوسف

١٥) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ٣٧ الی ٥٢ سوره ی یوسف. سال‏ها در زندان. یوسف(ع) فرصت را براى راهنمایى و ارشاد مناسب دانست. بنابراین، گفت: «قبل از این که غذایتان را بیاورند من شما را از تعبیر خوابتان آگاه مى‏کنم. این علم و دانش را پروردگارم به من آموخته است، زیرا من آیین مردمى را که به خداى یگانه ایمان ندارند ترک کردم و از آیین خداپرستى که آیین پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، است پیروى مى‏کنم. ». چون در آن زمان مردم به خدایان گوناگون مانند خداى علم، خداى باران، خداى قدرت، خداى آسمان، خداى زمین و خداى عشق و غیره اعتقاد داشتند، حضرت یوسف(ع) به ز

١٥) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ٣٧ الی ٥٢ سوره ی یوسف ١٥) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ٣٧ الی ٥٢ سوره ی یوسف

١٥) جزء دوازدهم قرآن کریم،آیات ٣٧ الی ٥٢ سوره ی یوسف. سال‏ها در زندان. یوسف(ع) فرصت را براى راهنمایى و ارشاد مناسب دانست. بنابراین، گفت: «قبل از این که غذایتان را بیاورند من شما را از تعبیر خوابتان آگاه مى‏کنم. این علم و دانش را پروردگارم به من آموخته است، زیرا من آیین مردمى را که به خداى یگانه ایمان ندارند ترک کردم و از آیین خداپرستى که آیین پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، است پیروى مى‏کنم. ». چون در آن زمان مردم به خدایان گوناگون مانند خداى علم، خداى باران، خداى قدرت، خداى آسمان، خداى زمین و خداى عشق و غیره اعتقاد داشتند، حضرت یوسف(ع) به ز

 ٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود  ٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود

٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود. باران سنگ. مردانى که پشت خانه‌ی لوط(ع) جمع شده بودند، به فرمان خدا بینایى خود را از دست دادند و کور شدند. بنابراین، به خانه‏هایشان بازگشتند. حضرت لوط(ع) با خانواده‏اش، به جز همسرش با سرعت از شهر خارج شدند. هنگام صبح عذاب نازل شد. شهر زیر و رو گشت و بارانى از سنگ بارید. اما این سنگ‏ها، سنگ‏هاى معمولى نبود. سنگ‏هاى مخصوصى بود که بر هر چیز مى‏خورد آن را نابود مى‏کرد. به زودى قوم لوط زیر سنگ و گِل مدفون شدند و از آنان هیچ کس باقى نماند. در قرآن چنین مى‏خوانیم:. پس، هنگامى که فرمان ما آمد،

 ٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود  ٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود

٨) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٨٢ الی ٩٠ سوره ی هود. باران سنگ. مردانى که پشت خانه‌ی لوط(ع) جمع شده بودند، به فرمان خدا بینایى خود را از دست دادند و کور شدند. بنابراین، به خانه‏هایشان بازگشتند. حضرت لوط(ع) با خانواده‏اش، به جز همسرش با سرعت از شهر خارج شدند. هنگام صبح عذاب نازل شد. شهر زیر و رو گشت و بارانى از سنگ بارید. اما این سنگ‏ها، سنگ‏هاى معمولى نبود. سنگ‏هاى مخصوصى بود که بر هر چیز مى‏خورد آن را نابود مى‏کرد. به زودى قوم لوط زیر سنگ و گِل مدفون شدند و از آنان هیچ کس باقى نماند. در قرآن چنین مى‏خوانیم:. پس، هنگامى که فرمان ما آمد،

 ٩) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٩١ الی ١٠٣سوره ی هود  ٩) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٩١ الی ١٠٣سوره ی هود

٩) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٩١ الی ١٠٣سوره ی هود. منتظر باشید. قوم شعیب(ع) هنگامى که دیدند در برابر سخنان درست و منطقى او هیچ جواب قانع کننده‏اى ندارند و نمى‏توانند او را وادار کنند که دست از هدایت بردارد، گفتند: «ما سخنان تو را نمى‏فهمیم و چون تو فرد ضعیف و ناتوانى هستى نمى‏خواهیم سعى کنیم سخنانت را بفهمیم. به احترام خویشانت به تو کارى نداریم، وگرنه سنگسارت مى‏کردیم. » حضرت شعیب(ع) گفت: «آیا خویشان من از خداوند عزیزترند که به آنان احترام مى‏گذارید و خدا را فراموش کرده‏اید؟». گفت‏وگوى آنان را در قرآن چنین مى‏خوانیم:. گفتند: اى شعیب! ما بسیا

 ٩) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٩١ الی ١٠٣سوره ی هود  ٩) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٩١ الی ١٠٣سوره ی هود

٩) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٩١ الی ١٠٣سوره ی هود. منتظر باشید. قوم شعیب(ع) هنگامى که دیدند در برابر سخنان درست و منطقى او هیچ جواب قانع کننده‏اى ندارند و نمى‏توانند او را وادار کنند که دست از هدایت بردارد، گفتند: «ما سخنان تو را نمى‏فهمیم و چون تو فرد ضعیف و ناتوانى هستى نمى‏خواهیم سعى کنیم سخنانت را بفهمیم. به احترام خویشانت به تو کارى نداریم، وگرنه سنگسارت مى‏کردیم. » حضرت شعیب(ع) گفت: «آیا خویشان من از خداوند عزیزترند که به آنان احترام مى‏گذارید و خدا را فراموش کرده‏اید؟». گفت‏وگوى آنان را در قرآن چنین مى‏خوانیم:. گفتند: اى شعیب! ما بسیا

١٤) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٦ سوره ی یوسف ١٤) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٦ سوره ی یوسف

از این بگذر!. یوسف(ع) چنان زیبا و باوقار و خوش رفتار بود که تمام اطرافیان را شیفته‌ی خود کرده بود و در این میان، زلیخا همسر عزیز مصر، او را عاشقانه دوست داشت و سعى مى‏کرد به هر صورت این موضوع را به او بفهماند. اما یوسف(ع) که از خیانت و گناه بیزار بود و فقط عشق خدا را در دل داشت، به رفتارهاى او توجهى نمى‏کرد. عاقبت یک روز، زلیخا تصمیم بدى گرفت. خود را آرایش کرد و بهترین لباسش را پوشید و یوسف(ع) را به اتاقش دعوت کرد. گفته‏اند اتاق او پشت اتاق‏هاى تو در تویى بود که هفت در داشت و او تمام درها را بست. یوسف(ع) گفت: «من از این که به گناه آلوده شو

١٤) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٦ سوره ی یوسف ١٤) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٢٣ الی ٣٦ سوره ی یوسف

از این بگذر!. یوسف(ع) چنان زیبا و باوقار و خوش رفتار بود که تمام اطرافیان را شیفته‌ی خود کرده بود و در این میان، زلیخا همسر عزیز مصر، او را عاشقانه دوست داشت و سعى مى‏کرد به هر صورت این موضوع را به او بفهماند. اما یوسف(ع) که از خیانت و گناه بیزار بود و فقط عشق خدا را در دل داشت، به رفتارهاى او توجهى نمى‏کرد. عاقبت یک روز، زلیخا تصمیم بدى گرفت. خود را آرایش کرد و بهترین لباسش را پوشید و یوسف(ع) را به اتاقش دعوت کرد. گفته‏اند اتاق او پشت اتاق‏هاى تو در تویى بود که هفت در داشت و او تمام درها را بست. یوسف(ع) گفت: «من از این که به گناه آلوده شو

١١) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١١٣ الی ١٢٣سوره ی هود ١١) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١١٣ الی ١٢٣سوره ی هود

ظلم، آتش است. ظلم و ستم آتش است و نزدیکى و اعتماد به ظالم، تماس با آتش. خداوند مهربان هشدار مى‏دهد:. و به کسانى که ستم کردند، اعتماد نکنید، که آتش به شما مى‏رسد و براى شما غیر از خدا دوستانى نخواهد بود. سپس یارى نمى‏شوید. آیه‌ی 113. نماز بدى‏ها را پاک مى‏سازد. نماز، بدى‏ها و پلیدى‏ها را از انسان دور مى‏کند و جان او را پاک مى‏سازد. حضرت على(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل فرموده است که: «نمازهاى پنجگانه براى امت من همچون نهر آب جارى است که بر در خانه‌ی یکى از شما باشد و او خود را در شبانه‏روز پنج بار در آن بشوید. آیا دیگر چرکى بر تن وى باقى خواهد م

١١) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١١٣ الی ١٢٣سوره ی هود ١١) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١١٣ الی ١٢٣سوره ی هود

ظلم، آتش است. ظلم و ستم آتش است و نزدیکى و اعتماد به ظالم، تماس با آتش. خداوند مهربان هشدار مى‏دهد:. و به کسانى که ستم کردند، اعتماد نکنید، که آتش به شما مى‏رسد و براى شما غیر از خدا دوستانى نخواهد بود. سپس یارى نمى‏شوید. آیه‌ی 113. نماز بدى‏ها را پاک مى‏سازد. نماز، بدى‏ها و پلیدى‏ها را از انسان دور مى‏کند و جان او را پاک مى‏سازد. حضرت على(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل فرموده است که: «نمازهاى پنجگانه براى امت من همچون نهر آب جارى است که بر در خانه‌ی یکى از شما باشد و او خود را در شبانه‏روز پنج بار در آن بشوید. آیا دیگر چرکى بر تن وى باقى خواهد م

١٠) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١٠٤ الی ١١٢ سوره ی هود ١٠) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١٠٤ الی ١١٢ سوره ی هود

فقط با اجازه‌ی خدا سخن خواهند گفت. روز قیامت بى‏شک فرامى‏رسد و خداوند حکیم، حکم آن را لحظه‏اى به تأخیر نمى‏اندازد. در آن روز، هیچ کس جز با اجازه‌ی او، حق سخن گفتن ندارد. البته احتیاجى به سخن گفتن نیست؛ چون جهان آخرت مانند این جهان نیست که بتوان چیزى، کارى یا فکرى را پنهان کرد. در آن جهان، همه چیز آشکار است و نیازى به توضیح و تفسیر نیست. اعتقاد، احساس، اندیشه و اعمال تمام افراد پیداست. خداوند مهربان در این‏باره مى‏فرماید:. و ما آن را جز براى مدت معینى به تأخیر نمى‏اندازیم. روزى بیاید که هیچ کس جز با اجازه‌ی او سخن نگوید. پس بعضى از آنان ب

١٠) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١٠٤ الی ١١٢ سوره ی هود ١٠) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ١٠٤ الی ١١٢ سوره ی هود

فقط با اجازه‌ی خدا سخن خواهند گفت. روز قیامت بى‏شک فرامى‏رسد و خداوند حکیم، حکم آن را لحظه‏اى به تأخیر نمى‏اندازد. در آن روز، هیچ کس جز با اجازه‌ی او، حق سخن گفتن ندارد. البته احتیاجى به سخن گفتن نیست؛ چون جهان آخرت مانند این جهان نیست که بتوان چیزى، کارى یا فکرى را پنهان کرد. در آن جهان، همه چیز آشکار است و نیازى به توضیح و تفسیر نیست. اعتقاد، احساس، اندیشه و اعمال تمام افراد پیداست. خداوند مهربان در این‏باره مى‏فرماید:. و ما آن را جز براى مدت معینى به تأخیر نمى‏اندازیم. روزى بیاید که هیچ کس جز با اجازه‌ی او سخن نگوید. پس بعضى از آنان ب

٧) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٦٩ الی ٨١ سوره ی هود ٧) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٦٩ الی ٨١ سوره ی هود

میهمانان حضرت ابراهیم(ع). حضرت ابراهیم(ع) پیر شده بود و با همسرش ساره در فلسطین زندگى مى‏کرد. روزى چند میهمان به منزل او رفتند. پیامبر خدا که بسیار میهمان دوست بود، بدون آن که آنان را بشناسد و سوال کند که از کجا آمده‏اند و چه مى‏خواهند، به آنان خوش‏آمد گفت. سپس گوساله‏اى را سر برید و از همسرش خواست تا براى میهمانان غذا آماده کند. چیزى نگذشت که گوساله‌ی بریان و سفره‌ی غذا آماده شد. حضرت ابراهیم(ع) به میهمانانش تعارف کرد که غذا بخورند، اما آنان اصلاً میلى به غذا نشان ندادند. این رفتار براى حضرت ابراهیم(ع) بسیار ناخوشایند بود و او را نگران ک

٧) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٦٩ الی ٨١ سوره ی هود ٧) جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ٦٩ الی ٨١ سوره ی هود

میهمانان حضرت ابراهیم(ع). حضرت ابراهیم(ع) پیر شده بود و با همسرش ساره در فلسطین زندگى مى‏کرد. روزى چند میهمان به منزل او رفتند. پیامبر خدا که بسیار میهمان دوست بود، بدون آن که آنان را بشناسد و سوال کند که از کجا آمده‏اند و چه مى‏خواهند، به آنان خوش‏آمد گفت. سپس گوساله‏اى را سر برید و از همسرش خواست تا براى میهمانان غذا آماده کند. چیزى نگذشت که گوساله‌ی بریان و سفره‌ی غذا آماده شد. حضرت ابراهیم(ع) به میهمانانش تعارف کرد که غذا بخورند، اما آنان اصلاً میلى به غذا نشان ندادند. این رفتار براى حضرت ابراهیم(ع) بسیار ناخوشایند بود و او را نگران ک

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه