لالایی کودکان

لالایی برای رشد کودکان

لالایی برای رشد کودکان لالایی نوعی آهنگ و آواز ملایم است که برای به خواب رفتن کودک توسط مادران خوانده می‌شود از زمان باستان و بخشی از فرهنگ سراسر جهان به حساب می‌آمد. موسیقی در تمامی فرهنگ‌ها وجود دارد و سال‌ها تحقیق نشان می‌دهد که موسیقی و کلمات آرام، مثل لالایی، امواج دلتای مغز را تحریک کرده و موجب آرامش نوزادان می‌شود و او راحت‌تر می‌خوابد. قابلیت فوق‌العاده کودکان در موسیقی اکتسابی نیست و مادران همیشه و همه‌جا برای کودکان آواز می‌خوانند و کودکان آن را درک می‌کنند؛ چرا که موسیقی قسمتی از میراث زیست شناختی انسان‌ها است. قبل از تولد، در رحم

لالایی برای رشد کودکان لالایی کودکان رشد کودکان

ادامه مطلب ...
لالالالالالالایی

لالالالالالالاییچراغ خونه ی ماییدیگه از شب نمی ترسمتو مهتابی تو زیباییتو این جایی لالالاییگل مایی لالالاییبمونی تا ابد پیشمنری جایی لالالاییلالادنیا پر از رنگهیه جا صلحه یه جا جنگهلالاهرجا که آشوبهدلا غمگینه و تنگهلالا دنیا پر از نورهپر از عشقه پراز شورهولی گاهی تو می بینیدلا از همدیگه دوره***لالا لالاشب تارهدرخت سیب بیدارهلپ سیبا همه سرخهدرخت انگار تب داره!لالالالاگل سنبلنشسته توی ایوون گلهواگرمه که این طوریعرق کرده تن بلبللالالالاگل گندملالاخوابن همه مردمنترس ازشهر خواب امشبکسی اونجا نمی شه گملالالالاگل صدپرگل نیلوفر مادربخواب آروم که می خنده

ادامه مطلب ...
لالاصحرا پر از رنگه

لالاصحرا پر از رنگهدهان چشمه ها تنگهنگاه آسمون صافهدل کوهها پر از سنگهلالاکه چشم تو نازهدهان درّه ها بازهببین از خستگی انگارکشیدن باز خمیازهلالا شب توی باغ اومدباهاش صد تا چراغ اوم��حریر خواب هم کم کمبه روی چشم زاغ اومدستاره می زنه سوسومی خوابه بچه ی راسومی خوابن کفشدوزکهامی خوابه موشی ترسولالا کن درّه می خوابهکنارش برّه می خوابهگل من شب پره پیشتمی آد یک ذرّه می خوابهلالا کن شیر می خوابهگوزن پیر می خوابهمیون درّه ی ساکتگل انجیر می خوابه.

ادامه مطلب ...
شعرحموم

چیکه چیکه ، چیکه چیکه آب می چکه از دوش آب داره آب میچکهچیکه چیکه ، چیکه چیکه آب می چکه از دوش آب داره آب میچکهحالا زود باش برو زیر دوش تا بشی مثل یه دونه موشحالا زود باش برو زیر دوش تا بشی مثل یه دونه موش شلپ شلوپ آب تنیشلپ شلوپ آب بازیشلپ شلوپ آب تنیشلپ شلوپ آب بازیحالا وقتشه باید لیف بکشی لیف روی پوست کثیف بکشیشلپ شلوپ آب تنیشلپ شلوپ آب بازیشلپ شلوپ آب تنیشلپ شلوپ آب بازیپوستت با لیف و صابون تمیز میشهپوستت با لیف و صابون تمیز میشهاماکف حموم کف میریزه لیز میشهکف حموم کف میریزه لیز میشهپوستت با لیف و صابون تمیز میشهپوستت با لیف و صابون تمیز میش

ادامه مطلب ...
لالایی تابستانی(مریم اسلامی)

لالا لالا گل پونهگل زیبای بابونهبپوش از برگ گل پیرهنهواگرمه تابستونهلالالالاشب تیرهبخواب گلبرگ من!دیرهتموم ماهیا خوابنچرا خوابت نمی گیره؟لالا مهتاب ازاون بالاتورومی بینه وحالامی گه این بچه ی شیطوننگرده پس چرا لالا؟می ره می تابه اون دو رابه روی تپه ماهو رابه روی گل که خوابیدهکنار بچه زنبورالالالالاخبر لالاشده فصل سفر لالایکی رفت و یکی اومدلالاچشما به درلالالالالالاخبراومدپرنده از سفر اومدیکی بال وپرش واشدیکی بی بال و پر اومد***لالادنیا گذرگاههگذرگاهی که کوتاههیکی رفته یکی موندهیکی الان تو راههلالالالاگل پونهکه دنیا یک خیابونهیکی رفت و یکی اومدچر

ادامه مطلب ...
لالایی کن بخواب خوابت قشنگه گل مهتاب شبا هزارتا رنگه

لالایی کن. یه وقت بیدار نشی از خواب قصه. یه وقت پا نذاری تو شهر غصه. لالایی کن بابا چشماش بیداره. مثل هر شب لولو پشت دیواره. دیگه بادبادک تو نخ نداره. نمیرسه به ابر پاره پاره. همه چی یکی بود و یکی نبوده. به من چشمات میگه این دریا حسوده. اگه سنگ بندازی تو آب دریا. میاد شیطون با من به جنگ و دعوا. دیگه ابرا تو رو از من میگیرن. گلای باغچه مون بی تو می میرن. لالایی کن لالایی کن بابا تنهات نمیذاره. دوستت داره دوستت داره میشینه پای گهواره.

ادامه مطلب ...
لالا، لالا،شب زیبای شهریور

لالا لالاشب تاره. درخت سیب بیداره. لپ سیبا همه سرخه. درخت انگار تب داره!. لالالالاگل سنبل. نشسته توی ایوون گل. هواگرمه که این طوری. عرق کرده تن بلبل. لالالالاگل گندم. لالاخوابن همه مردم. نترس ازشهر خواب امشب. کسی اونجا نمی شه گم. لالالالاگل صدپر. گل نیلوفر مادر. بخواب آروم که می خنده. شب زیبای شهریور.

ادامه مطلب ...
لالایی

لالالالالالالایی. چراغ خونه ی مایی. دیگه از شب نمی ترسم. تو مهتابی تو زیبایی. تو این جایی لالالایی. گل مایی لالالایی. بمونی تا ابد پیشم. نری جایی لالالایی. لالادنیا پر از رنگه. یه جا صلحه یه جا جنگه. لالاهرجا که آشوبه. دلا غمگینه و تنگه. لالا دنیا پر از نوره. پر از عشقه پراز شوره. ولی گاهی تو می بینی. دلا از همدیگه دوره.

لالایی

ادامه مطلب ...
حموم 1

لالاصحرا پر از رنگه. دهان چشمه ها تنگه. نگاه آسمون صافه. دل کوهها پر از سنگه. لالاکه چشم تو نازه. دهان درّه ها بازه. ببین از خستگی انگار. کشیدن باز خمیازه. لالا شب توی باغ اومد. باهاش صد تا چراغ اومد. حریر خواب هم کم کم. به روی چشم زاغ اومد. ستاره می زنه سوسو. می خوابه بچه ی راسو. می خوابن کفشدوزکها. می خوابه موشی ترسو. لالا کن درّه می خوابه. کنارش برّه می خوابه. گل من شب پره پیشت. می آد یک ذرّه می خوابه. لالا کن شیر می خوابه. گوزن پیر می خوابه. میون درّه ی ساکت. گل انجیر می خوابه.

ادامه مطلب ...
لالایی تابستانی(مریم اسلامی)

لالادنیا گذرگاهه. گذرگاهی که کوتاهه. یکی رفته یکی مونده. یکی الان تو راهه. لالالالاگل پونه. که دنیا یک خیابونه. یکی رفت و یکی اومد. چرا؟هیچ کس نمی دونه!. لالالالاگل تازه. که شبها چشم تو بازه. ببین دنیا پر از رنگه. ببین دنیا پر از رازه. یه جا مهتابی و روشن. یه جا تاریک و بی روزن. یه جا صحرا و خارستون. یه جا باغ و یه جا گلشن.

ادامه مطلب ...
لالایی تابستانی(��ریم اسلامی)

لالا لالا گل پونه. گل زیبای بابونه. بپوش از برگ گل پیرهن. هواگرمه تابستونه. لالالالاشب تیره. بخواب گلبرگ من!دیره. تموم ماهیا خوابن. چرا خوابت نمی گیره؟. لالا مهتاب ازاون بالا. تورومی بینه وحالا. می گه این بچه ی شیطون. نگرده پس چرا لالا؟. می ره می تابه اون دو را. به روی تپه ماهو را. به روی گل که خوابیده. کنار بچه زنبورا. لالالالاخبر لالا. شده فصل سفر لالا. یکی رفت و یکی اومد. لالاچشما به درلالا. لالالالاخبراومد. پرنده از سفر اومد. یکی بال وپرش واشد. یکی بی بال و پر اومد.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه