تفکر

فلسفه برای کودکان براي آموزش مهارتهای تفکر

سعید ناجی عضو گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان (فبک)پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:این برنامه با عنوان " Philosophy For Children" به فلسفه برای کودکان و نوجوانان ترجمه شده است که از حدود 50 سال پیش ایده آن در اروپا و آمریکا مطرح شد. منظور از فلسفه در این برنامه تفکر، تعمق وتأمل است و به هیچ وجه واژه فلسفه آن به فلسفه دکارت، هگل، کانت و سایر فیلسوفان اشاره نمی کند. با روشن شدن معنای فلسفه در این برنامه باید مفهوم کودکان هم روشن شود. در این برنامه کودکان به افرادی 5 تا 18 سال اطلاق می شود از این رو این برنامه دربرگیرنده نوجوانان هم خواه

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه