بندناف ومحل اتصال آن به بدن نوزاد تميز وخشک نگه داشته شود. بندناف درمعرض هوا قرار گرفته وخشک شود.


بندناف ومحل اتصال آن به بدن نوزاد تميز وخشک نگه داشته شود.
بندناف درمعرض هوا قرار گرفته وخشک شود.
از گذاشتن هرگونه پوشش بر روي بندناف خودداري شود.
کهنه نوزاد زير بند ناف بسته شود.
ازدستکاري وقراردادن موادآلوده برروي بندناف اجتناب گردد.ضمنا استفاده ازالکل نيز توصيه نمي شود زيرا الکل،خشک شدن وجداشدن بندناف رابه تاخير مي اندازند.
گاهي در محل اتصال بندناف به بدن نوزاد،ترشح شيري رنگ وبي بوويا يکي دو قطره خون خارج مي شود که اهميتي ندارد.
  
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه