تحقیقات جدید نشان می دهد که نوزادان دارای توانایی های یادگیری فوق العاده ای هستند که حتی می تواند از کامپیوتر هم فراتر رود.


تحقیقات جدید نشان می دهد که نوزادان دارای توانایی های یادگیری فوق العاده ای هستند که حتی می تواند از کامپیوتر هم فراتر رود.
به گفته محققان دانشگاه کالیفرنیا، توانایی های یادگیری در کودکان به گونه ای قوی عمل می کند که حتی می تواند قوی تر از ذهن قوی ترین دانشمندان و کامپیوترهای پیشرفته عمل کند.
نوزادان گونه انسانی تحقیقاتی محققان هستند که در مقایسه با افراد بالغ نسبت به اطراف خود آگاه تر هستند.
محققان به والدین توصیه می کنند که بگذارید کودکان خودشان از راه طبیعی و از طریق کنجکاوی و کنکاش یاد بگیرند نه از طریق فیلم های آموزشی.
افراد بالغ هم می توانند از نگاه کودکان دنیای اطراف خود را بنگرند تا مانند آن ها توانایی های یادگیری خود را تقویت کنند
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه