مثل شبنم که نمی مونه رو گل و پونه گرمای وفا می بره از دل همه کینه ها دلا میشه روشن آی قهر نکن تو با من

لا لا لا
لا لا لا
مثل شبنم که نمی مونه رو گل و پونه گرمای وفا می بره از دل همه کینه ها دلا میشه روشن
آی قهر نکن تو با من
باهات قهرم باز نکن دهن با من حرف نزن حسود نیاسود این چه کاری بود
چه دیر و چه زود نمی کنم آشتی
جای آشتی نذاشتی
ریزه ریزه، کم کم
دست بزار تو دستم
حرفِ شکفتن
دلای ما روشن
الاکلنگ رنگ و وارنگ
گل و گلدونه نعنا و پونه آشتی کنونه دلا می شه روشن آی قهر نکن تو با من
آی قهر نکن تو با من
چرا ز هم رنجیدن، به باغ آشتی گل چیدن، گل گفتن، گل شنیدن، دست به دست هم رقصیدن
همومک مورچه داره، بشین و پاشو خنده داره
اتل متل تتوله، گاو حسن چه جوره
عمو زنجیر باف، زنجیر منو بافتی
حیف نیست، چرا ز هم رنجیدن، به باغ آشتی گل چیدن، شربت مهر به لب نوشیدن
معلم درس وفا معلم نازنین ما با عشق و شور و غمخواری از جون و از دل کنار ما
چراغ راه معلم ما یار و همراه معلم ما
الا کلنگ
رنگ و وارنگ
گل و گلدونه نعنا و پونه
آشتی کنونه
گنجیشکه میخونه جیک حیک
چشات مهربونه جیک جیک
به یادم میمونه جیک جیک
این دور و زمونه جیک جیک
مهره که میمونه جیک جیک
چشات مهربونه جیک جیک
به یادم میمونه جیک جیک
چشات مهربونه جیک جیک
به یادم میمونه جیک جیک

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه