ضربه به نوك انگشتان ضربه به سر انگشتان در بچه ها شايع است وبيشترين موارد مربوط به ماندن انگشتان كودك لاي در يا پنجره و يا زير يك جسم سنگين است. در چنين مواردي محل آسيب را با آب گرم وصابون بشوئيد و با يك باند استريل ببنديد تا در صورت خونريزي، بند بيايد اما توجه داشته باشيد كه چنانچه بريدگي عميقي وجود دارد،كودك درد شديد دارد،شكل انگشتش تغيير كرده و يا زير ناخنش خون جمع شده است بايد حتما توسط پزشك ويزيت شود. معمولا آسيب هاي خفيف را كه مقدار كمي تورم و درد ايجاد كرده اند، به خصوص اگر حركات ...

ضربه به نوك انگشتان

ضربه به سر انگشتان در بچه ها شايع است وبيشترين موارد مربوط به ماندن انگشتان كودك لاي در يا پنجره و يا زير يك جسم سنگين است.

در چنين مواردي محل آسيب را با آب گرم وصابون بشوئيد و با يك باند استريل ببنديد تا در صورت خونريزي، بند بيايد اما توجه داشته باشيد كه چنانچه بريدگي عميقي وجود دارد،كودك درد شديد دارد،شكل انگشتش تغيير كرده و يا زير ناخنش خون جمع شده است بايد حتما توسط پزشك ويزيت شود.

معمولا آسيب هاي خفيف را كه مقدار كمي تورم و درد ايجاد كرده اند، به خصوص اگر حركات انگشت كودك طبيعي باشد ومختل نشده باشد ،مي توان بدون نگراني در خانه درمان كرد و در صورت نياز به راهنمائي ،با پزشك تماس گرفت.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه