برخی از کودکان نارساخوان، به سختی قادرند بخوانند زیرا مغزشان نمی تواند به درستی صداهای به سرعت در حال تغییررا پردازش کند.

برخی از کودکان نارساخوان، به سختی قادرند بخوانند زیرا مغزشان نمی تواند به درستی صداهای به سرعت در حال تغییررا پردازش کند. مطالعات نشان می دهد که صوت درمانی توسط تمرین های رایانه ای به خوبی می تواند ارتباطات جدید مغزی ایجاد کرده و به اصلاح مشکل پردازش اصوات و بهبود خواندن در این افراد بینجامد. این یافته می تواند به متخصصین در تشخیص نارساخوانی حتی قبل از آغاز خواندن کمک کرده و منجر به روش های جدید درمان نارساخوانی، مانند موسیقی درمانی شود.

کودکان نارساخوان، در تشخیص حروف و هجاها دچار مشکل هستند. با این فرض که این کودکان احتمالا مشکل زمینه ای در پردازش اصوات دارند، دکتر گاب با استفاده از تصویربرداری کارکردی مغز (fMRI) به بررسی و مقایسه چگونگی عملکرد مغز کودکان نارساخوان و عادی در مواجهه با اصوات متغیر پرداختدر ابتدا گاب چگونگی پاسخ مغز کودکان در مواجهه با دو نوع از صداها را بررسی کرد: اصوات به سرعت در حال تغییر و اصواتی که به آرامی تغییر می کردند. این اصوات معنادار نبودند، ولی به الگوهای صوتی موجود در زبان شباهت داشتند. همزمان با گوش دادن صداها از طریق هدفون، گاب fMRI مغزکودکان را بررسی می کرد. گروه اول اصواتی بودند که از نظر شدت و یا کیفیت های صوتی دیگر به سرعت تغییر می کردند(بیش از ده میلی ثانیه)، اتفاقی که در گفتارطبیعی نیز رخ می دهد، و در مقابل، گروه دیگر اصواتی بودند که به آهستگی و در طول چند صد میلی ثانیه تغییر می کردنددرکودکان عادی، هنگام گوش دادن به اصوات به سرعت در حال در مقایسه با تغییرات آهسته ، 11 منطقه مغز فعال تر شد. گاب این وضعیت را به عنوان شرایط نرمال در نظر گرفت. در کودکان نارساخوان، اصوات با تغییرات سریع، این الگوی فعالیت مغزی را ایجاد نکرند. بلکه کودکان نارساخوان صداهای به سرعت در حال تغییر را مانند صداهای با تغییرات آهسته وبا فعالیت مناطق مغزی مشابه پردازش کردند، گویی که هر دو از شدت یکسانی برخوردارند. "این نوع پردازش به وضوح اشتباه است".  نوزادان باید اصوات به سرعت در حال تغییر ( مانند اصواتی که در هجای "با" وجود دارد) را به سرعت پردازش کنند، تا زبان را یاد بگیرند و در آینده قادر باشند صدای حروف نوشته شده را بیاموزندنوزادان از پردازش اصوات استفاده می کنند تا تمامی اصوات زبان مادریشان را یاد بگیرند، وسپس آن ها را در مغز خود مهر و موم کرده و یک نقشه صوتی در ذهن خود خلق می کنند. چنانچه آن ها موفق به تجزیه و تحلیل اصوات در حال تغییر نشوند، ممکن است نقشه صوتی مغشوشی در ذهنشان نقش بنددکودکان نارساخوان احتمالا در دنیایی از اصوات بهم ریخته بسر می برند، و به همین دلیل است وقتی به آن ها می گوییم "گا" ممکن است آن را به صورت ترکیبی از گا، کا، با و وا بشنودمشکلات خواندن زمانی که کودکان اولین بار حروف نوشته شده رامی بینند شروع می شود، چرا که مغز کودکان در این مرحله بین نقشه صوتی درونی و حروفی که در صفحه می بینند ارتباط برقرار می کند. مرتبط کردن حروف عادی به اصوات مغشوش می تواند منجر به خواندن نادرست هجا ها گرددجالب اینجاست که عملکرد مغز کودکان نارساخوان پس از یک دوره تمرینات با استفاده ازیک برنامه کامپیوتری شناخته شده، تغییرات مطلوبی نشان داده است. تمرینات صرفا به صورت گوش کردن به اصوات بود و تکالیف خواندن را شامل نمی شد. تمرین ها با صداهای متغیر ساده شروع می شد، مانند صدای زیری که زیر تر می شود، و کودکان باید با کلیک کردن نشان می دادند که صدا بم تر شده است یا زیر تر. اصوات در ابتدا به آرامی برای کودکان پخش می شدند و به تدریج سرعتشان افزایش یافته و چالش بر انگیزتر می شدند. پس از آن تمرینات با اصوات پیچیده تر تکرار می شدند: هجاها، کلمات و در نهایت جملاتبه نظر می رسد که تمرینات مکرر در مغز کودکان نارساخوان ارتباطات جدید مغزی ایجاد می کند: بعد از هشت هفته جلسات روزانه، عملکرد مغز این افراد در مواجهه با اصوات به سرعت در حال تغییر شبیه خوانندگان عادی شده و مهارت خواندنشان پیشرفت کرده بود.

مطالعه تصویربرداری مغز در کودکان پیش دبستانی  گاب مطالعات جدیدی را بر کودکان پیش دبستانی که والدینشان نارساخوان بودند را آغاز کرد. او با امید به تشخیص زود هنگام، قبل از این که کودکان خواندن را بیاموزند، توسط fMRI به بررسی مشکلات پردازش اصوات در این کودکان پرداخت تا از طریق صوت درمانی به اصلاح مشکلاتشان بپردازد و بدین وسیله از سال ها تجربه ناکامی و عزت نفس پایین در زندگی آینده شان جلوگیری کندوی علاوه بر این در حال بررسی اثربخشی انواع دیگری از صوت درمانی است که می تواند به کودکان نارساخوان کمک کند. به عنوان مثال یادگیری آواز یا نواختن یک ساز، فرد را درگیر گوش دادن و پاسخ گویی مکرر، تدریجی و قوی به اصوات به سرعت در حال تغییر می کندمطالعات نشان داده اند که موسیقیدانان در مقایسه با افراد عادی، اصوات در حال تغییر را بسیار سریعتر پردازش می کنند. اگر موسیقی دانان در این زمینه توانمند تر هستند، و شما به این توانایی برای خواندن نیازمندید، چرا آموزش موسیقی به کودکان نارساخوان را امتحان نمی کنید تا شاهد بهبود خواندنشان باشید

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه