كودكاني كه در نقاشي‌هاي خود رنگ‌هاي سرد مثل رنگ‌هاي آبي يا سبز را انتخاب مي‌كنند ، متفكر هستند و سنجيده‌تر عمل مي‌كنند


كودكاني كه در نقاشي‌هاي خود رنگ‌هاي سرد مثل رنگ‌هاي آبي يا سبز را انتخاب مي‌كنند ، متفكر هستند و سنجيده‌تر عمل مي‌كنند.  استفاده از رنگ‌هاي قهوه‌اي و خاكستري نشان دهنده ناراحتي‌هاي دروني كودكان است. 
استفاده‌ي آزادانه از رنگ قرمز در نقاشي‌ها توسط كودكان ، خصومت و دشمني يا نياز به محبت را نشان مي‌دهد. و گاه نشانه‌ي عشق و علاقه‌اي ساده و بي آلايش است.
رنگ آبي در نقاشي كودكان نشان دهنده‌ي سازگاري ، تمايل به اطاعت و كنترل يا سركوب احساسات است. 
كودكاني كه زياد از رنگ سبز استفاده مي‌كنند ، معمولا احساسات قوي و آشكاري ندارند. كودكان به ندرت به رنگ‌هاي قهوه‌اي ، سياه يا خاكستري علاقه دارند. استفاده درهم و برهم از رنگ قهوه‌اي در نقاشي در واقع نشانه‌ي اعتراض به والدين است. 
هم چنين اگر كودك به طور مداوم از رنگ سياه براي رنگ‌آميزي استفاده كند ، نشان دهنده‌ي اعتراض ، ترس و يا اضطراب است. 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه