خوش به حال مورچه. توی نوبت مانده ام. در صف نان لواش. نان ها را می پزد. نانوا خیلی یواش. می رسد یک مورچه. از ته صف تند و تیز. تکه ای نان می برد. با خودش از زیر میز. نان خود را می برد. می رود در لانه اش. زود حاضر می شود. سفره صبحانه اش. خوش به حال مورچه. چون صفش بی نوبت است. نان گرفتن های او. واقعاً بی زحمت است. منبع: ماهنامه نبات. تنظیم: فهیمه امرالله.

 
خوش به حال مورچه

 

خوش به حال مورچه

 

توی نوبت مانده ام
در صف نان لواش
نان ها را می پزد
نانوا خیلی یواش

خوش به حال مورچه
می رسد یک مورچه

از ته صف تند و تیز
تکه ای نان می برد
با خودش از زیر میز

خوش به حال مورچه

نان خود را می برد
می رود در لانه اش
زود حاضر می شود
سفره صبحانه اش

خوش به حال مورچه

خوش به حال مورچه
چون صفش بی نوبت است
نان گرفتن های او

واقعاً بی زحمت است

 

منبع: ماهنامه نبات
تنظیم: فهیمه امرالله

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه