حکومت ایلخانی(بخش اول). مغول ها 800 سال پیش به ایران حمله کردند. مغول ها چه کسانی بودند؟. مغول ها، لوس و ننر و وسواسی نبودند! اما شورش را درآورده بودند. اگر چیزی برای خوردن گیر نمی آوردند، شپش سرشان را می خوردند. گاهی برای تنوع، گوشت موش، گربه یا سگ هم می پختند. آن ها هر جانوری را که در اطرافشان می جنبید، به عنوان شام انتخاب می کردند!. مغول ها دامدار بودند. شتر و گوسفند و اسب داشتند. ولی خیلی وقت ها خشکسالی پیش می آمد و هیچ موجود زنده ای هم برای خوردن پیدا نمی شد. بنابراین به قبیله ها ...

حکومت ایلخانی(بخش اول)

 
حکومت ایلخانی(بخش اول)

مغول ها 800 سال پیش به ایران حمله کردند. مغول ها چه کسانی بودند؟

 مغول ها، لوس و ننر و وسواسی نبودند! اما شورش را درآورده بودند... اگر چیزی برای خوردن گیر نمی آوردند، شپش سرشان را می خوردند. گاهی برای تنوع، گوشت موش، گربه یا سگ هم می پختند. آن ها هر جانوری را که در اطرافشان می جنبید، به عنوان شام انتخاب می کردند!

مغول ها دامدار بودند. شتر و گوسفند و اسب داشتند. ولی خیلی وقت ها خشکسالی پیش می آمد و هیچ موجود زنده ای هم برای خوردن پیدا نمی شد. بنابراین به قبیله های یکدیگر حمله می بردند و با دزدی از هم، روزگار می گذراندند.

آن ها عاشق بیابان و صحرا بودند و از شهرها نفرت داشتند. مغول ها با هم متّحد نبودند. یعنی رهبر مشترک نداشتند. ایران پیش از حمله ی مغول هشتصد سال پیش، خوارزمشاهیان در ایران حکومت می کردند. مردم زندگی پیشرفته ای داشتند و توانسته بودند شهرهای بزرگی بسازند. در هر شهر، کتابخانه ها، مدرسه ها و مساجد بزرگ و زیبایی دیده می شد. دانشمندان بزرگی در ایران زندگی می کردند.

چنگیزخان مشهورترین وحشی تاریخ بالاخره یک نفر در بین مغول ها پیدا شد که زورش به همه  قبیله ها رسید. پدرش اسم او را «تموچین» گذاشته بود. او بعداً اسم ��ودش را گذاشت چنگیز. مغول ها به او می گفتند خان بزرگ. بعدها به او گفتند: قاآن.

چنگیز خان بعد از آن که شهر پکن در چین را تسخیر کرد، با ایران همسایه شد. او دوست داشت با ایرانیان تجارت کند. اما سلطان محمّد خوارزمشاه دوست نداشت. چنگیز خان چهارصد و پنجاه نفر را به همراه انواع کالا به ایران فرستاد.

وقتی آن ها به شهر مرزی اُترار رسیدند، سلطان محمّد، دستور داد همه آن ها را بکشند و کالاهایشان را از آن ها بگیرند. یک نفر از مغول ها که زبل تر بود فرار کرد. بعد هم همه چیز را برای چنگیز تعریف کرد.

ایرانیان در حکومت کم کم وزیران و مشاوران ایرانی، وارد حکومت ایلخانان شدند. آن ها با زیرکی نگذاشتند که خونریزی و خرابی های بیشتری صورت بگیرد. مغول ها به تدریج مسلمان شدند. به جای آن که مسجدها و مدرسه ها را خراب کنند، خودشان مسجد و مدرسه و حمّام عمومی می ساختند. به سفارش وزیران ایرانی، کتاب های مهمی با هزینه های حاکمان مغولی نوشته شد.

 koodak@tebyan.com

منبع: مجله رشد دانش آموز

تهیه: سید علیرضا نوابی

تنظیم: فهیمه امرالله

 شبکه کودک و نوجوان تبیان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه