1- آگاهی همراه ،با کنایه و اشاره مبهم تذکر غیر مستقیم

1- آگاهی همراه ،با کنایه و اشاره مبهم تذکر غیر مستقیم
2- تغافل
3- تذکر و نصیحت

4-اغماض و چشم پوشی
5-آگاه کردن بطور وضوح و روشن تذکر مستقیم 

6- ملامت و سرزنش
7- چهره در هم کشیدن و قهر کردن
8- قهر کردن(نباید از روی ستیز باشدوقهر کردن پدرومادر نباید بیشتر از دوروز طول بکشد)
9-اخطار
10- اخراج

آیا پدر و مادرها در نوع برخورد و توجه به مرحله ی اجرایی شیوه های تنبیه مها رت لازم را کسب کرده اند یا از همان ابتدا آخرین راه ها را انتخاب می کنند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه