اديومتري اوليه هنگام آغاز به كار نوازندگي به عنوان داشتن سابقه اي از شروع درگيري سيستم شنوايي و تكرار منظم آن به طور ساليانه مي تواند با نشان دادن اولين تغييرات شنوايي در نوازندگان كمك موثري در پيشگيري مشكل سيستم شنوايي داشته باشد.

اديومتري اوليه هنگام آغاز به كار نوازندگي به عنوان داشتن سابقه اي از شروع درگيري سيستم شنوايي و تكرار منظم آن به طور ساليانه مي تواند با نشان دادن اولين تغييرات شنوايي در نوازندگان كمك موثري در پيشگيري مشكل سيستم شنوايي داشته باشد.

منطقه علوم پزشکي تهران، تحقيق حاضر جهت بررسي اثرات سر و صداي آلات موسيقي بر روي گوش نوازندگان حرفه اي شاغل توسط دکتر محمدرضا فتح العلومي گروه گوش و حلق و بيني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي انجام شد.

در اين بررسي جامعه مورد بررسي پس از حذف عوامل مداخله گر 50 نوازنده حرفه اي سازهاي زهي، بادي و ضربي شاغل در تالار وحدت بودند كه به عنوان گروه آزمون در نظر گرفته شدند. 30 فرد غير نوازنده كه در تهران زندگي مي كردند ولي از نظر متغيرهاي زمينه اي و مداخله گر با گروه آزمون مشابه بودند و از نظر سني كاملا با افراد گروه آزمون يكسان بودند، به عنوان گروه كنترل انتخاب شدند.

نوازندگان شامل 19 زن(38درصد) و 31 مرد(62درصد) در محدوده سني 20 تا 55 سال با سابقه نوازندگي 3 تا 44 سال بودند. معدل آستانه شنوايي نوازندگان در 88درصد موارد در محدوده طبيعي بود، ولي 6درصد كاهش شنوايي در حد slightو 6درصد در حد mildداشتند.

در فركانس8000 هرتز، 30 درصد نوازندگان در گوش چپ و 24 درصد در گوش راست دچار كاهش شنوايي به ميزان 3/25 دسي بل و 28 دسي بل بودند.

همچنين در فركانس 4000 هرتز، 16درصد نوازندگان در گوش چپ و 10درصد در گوش راست دچار كاهش شنوايي به ميزان 5/25 دسي بل و 27 دسي بل بودند.

كساني كه 15-20 سال سابقه نوازندگي دارند، در تمام فركانس ها از شنوايي كمتري برخوردار بودند، شنوايي نوازندگان سازهاي بادي و زهي با يكديگر تفاوتي نداشت.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه