آن چیست که چیستان است؟

آن چیست که چیستان است؟
 تو ماه دات کام: برای پرورش ذهن خوب فکرکردن را را یادبگیریم. بعضی از این چستان‌ها به ما یاد می‌دهند که از زاویه دیگری اجسام، اشیاء و طبیعت اطرافمان را بنگریم.
 
آن چیست که چیستان است؟ - تصویر 1
 
چیستان
 
۱) آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟
 
2) آن چیست که از میان آب می گذرد، ولی خیس نمی شود؟
 
3) آن چیست که نمی‌توانید ببینیدش، یا بچشیدش، یا با دستتان لمسش بکنید، ولی برای همه تان لازم است و همه جا هست؟
 
4 ) آن جسم عجب چیست که بر چرخ پدید است
 
گه پرده ماه است و گهی حاجب شید است؟
 
5) نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد!
 
6) آن چیست که تا آسمان نگرید، اشکش روان نمی شود؟
 
7) آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟
 
8) آن چیست که نه دست دارد، نه پا، نه استخوان دارد، نه گوشت، ولی همیشه راه میرود و و هیچ وقت هم خسته نمی شود؟
 
9) آن چیست که خودش آب، دُشمنش آب؟
 
10) آن کدام دوبرادرند که در زیر یک کوه زندگی میکنند،و هیچ وقت خانه یکدیگر را نمی بینند؟
 
 
پاسخ‌ها
 
۱) خدا
 
 
2) نور
 
3) هوا
 
4) ابر
 
5) باد
 
6) باران
 
7) خاک
 
8) آب جوی و رود
 
9) یخ
 
10) چشمها
 
 
چیستان
بازی
پرسش
پاسخ
مفرح
سوال
کودک
پرورش
ذهن
فکر کردن
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه