آشنایی با قران کریم

آشنایی با قرآن کریم


گروهی از کافران کسـانـی هستنـد کـه اگـر آنان را از عذاب الهی بترسانند یا نترسانند، برایشان فرقـی نمـی کنـد، زیـرا ایمان نمی آورند. آنـان در گمـراهـی خـود چنـان سـرسختنـد کـه حتـی اگـر «حق» برایشان روشن شود، آن را نمی پذیرند و دعوت آنـان بـه ایمـان، بـی فایده است.


 

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

جزء اول - سوره‌ی بقره

قسمت اول

سوره‌ی بقـره در مـدینـه نـازل شـده و 286 آیـه دارد. این سوره طولانی ترین سوره‌ی قرآن مجید است. بقره یعنی گاو ماده. نام این سوره از آیه ی 67 آن گرفته شده است . این سوره در مدینه نازل شده است.

پرهیزکاران چه کسانی هستند؟

پرهیزکاران کسانی هستند که به عـالـم غیـب ایمـان دارنـد; یعنـی عقیده دارند که جهان هستی از آن چـه مـا بـا حـواس خـود درک مـی کنیـم بسیار بزرگ تر است. نماز را برپا می دارند; یعنی فقط در بـرابـر خـدا سـر تعظیم فرود می آورند و فقط تسلیم آفریننده‌ی خود هستند و در مقابل بت ها و ستمگران تسلیم نمی شوند، و از تمام نعمت هایی که خدا به آنـان داده چه مادی و چه معنوی به دیگران می بخشند. پرهیزکاران به تمام پیـامبـران و برنامه های الهی ایمان دارند و معتقدنـد کـه در جهـانِ آخـرت بـه حسـاب اعمال همه‌ی بندگان رسیدگی خواهد شد.

به نـام خـداونـد بخشنـده‌ی مهـربـان

الـف. لام. میـم.

بـی تـردیـد ایـن کتـاب راهنمای پرهیزکاران است.

آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را بـرپـا مـی دارند و از آن چه به ایشان روزی داده ایم، بخشش مـی کننـد و آنـان بـه آن چه به تو نازل شده و آن چه پیش از تو نازل شده، ایمان دارند و بـه آخـرت یقیـن دارنـد.

آنـان از سـوی پـروردگـارشــان هــدایــت شــده انــد و آنــان رستگارانند.

 

آیات1 الی 5

کافرین چه کسانی هستند؟

گروهی از کافران کسـانـی هستنـد کـه اگـر آنان را از عذاب الهی بترسانند یا نترسانند، برایشان فرقـی نمـی کنـد، زیـرا ایمان نمی آورند. آنـان در گمـراهـی خـود چنـان سـرسختنـد کـه حتـی اگـر «حق» برایشان روشن شود، آن را نمی پذیرند و دعوت آنـان بـه ایمـان، بـی فایده است. آن قدر بر کفر خود لجاجت می ورزند که انگار بر دل هایشـان مُهر بی ایمانی خورده است. گوش هایشان حقایـق را نمـی شنـونـد و چشـم هایشان حاضر به دیدن واقعیت نیستنـد; بنـابـرایـن، در روز قیـامـت، عـذاب سختی در انتظار آنان خواهد بود. خـداونـد کـافـران را چنیـن معـرفـی مـی فرماید:

کسانی که کافر شدند بیم دادن و بیم ندا��ن برایشان یکسـان اسـت آنان ایمان نمی آورند. خداونـد بـر دل هـا و گـوش هـایشـان مهـر زده و بـر چشم هایشان پرده افکنده شده و عذاب بزرگی دارند.

آیات6 و 7

 

و هنگـامـی کـه بـه آنـان گفته شود ایمان بیاورید همان گونه که مردم ایمان آوردند، می گـوینـد: آیـا ایمان بیاوریم همان گونه که کم خردان ایمان آوردند؟ آگاه باشید که آنـان خودشان کم خردند ولی نمی دانند.

منافقین چه کسانی هستند؟

در میان مردم، کسانی هستند که نمی توان آنان را به خوبی شناخت; افرادی کـه بـه اصطـلاح، «دورو» هستنـد. قـرآن از این افراد به عنوان منافق یاد می کند و چون شناختنِ ایـن افـراد، هـم مهـم و هم مشکل است، نشانه هایشان را بیان مـی فـرمـایـد:

اولیـن نشـانـه:

رفتـار و گفتار منافقان به گونه ای است که مردم فریب می خورند و گمان می کننـد که آنان به خدا و روز قیامت ایمان دارند. این نفاق دو رویی ماننـد بیمـاری در دلشان ریشه دارد. خداوند می فرماید:

در میان مردم کسانی هستنـد کـه می گویند به خدا و به روز رستاخیـز ایمـان آورده ایـم، در حـالـی کـه ایمـان ندارند.

می خواهند خدا و مومنان را فریب بدهند، در حالی که نمی دانند که کسی جز خودشان را فریب نمی دهند.

دل های آنان بیمار اسـت و خـداونـد بر بیماری آنان می افزاید و به خـاطـر دروغ هـایـی کـه مـی گـوینـد، عـذاب دردناکی دارند.

آیات8 الی 10

نشانه‌ی بعد:

وقتی به منافقان تذکر داده می شود که فساد نکنند، می‌گویند مـا اهل فساد نیستیم و اصرار دارند که تمام کارهایشان درسـت اسـت و اشتبـاه نمی کنند. خداوند مهربان به مومنان هشدار می دهد و می فرماید:

هنگـامـی که به آنان گفته شود در زمین فساد نکنید می گویند ما اصلاح کننده ایـم. آگـاه بـاشیـد کـه اینـان خودشان مفسدند ولی نمی دانند.

آیات11 و 12

نشانه ای دیگر:

منـافقـان خـود را دانـا و عـاقـل مـی داننـد و گمـان مـی کننـد مومنان مردمی ساده و نادانند. خداوند می فرمـایـد:

و هنگـامـی کـه بـه آنـان گفته شود ایمان بیاورید همان گونه که مردم ایمان آوردند، می گـوینـد: آیـا ایمان بیاوریم همان گونه که کم خردان ایمان آوردند؟ آگاه باشید که آنـان خودشان کم خردند ولی نمی دانند.

آیه‌ی 13

آخرین نشانه ها:

منافقان در هر جمعی قرار بگیرند، خود را همرنـگ و هـم عقیده‌ی آنان نشان می دهند. وقتی مومنان را ملاقات می کننـد، مـی گـوینـد «ایمان آورده ایم»، و هنگامی که دوستان خود را می بینند، می گویند «مـا بـه مومنان می گوییـم ایمـان آورده ایـم کـه آن هـا را مسخـره کنیـم.» خـداونـد پاسخ و نتیجه‌ی کارهایشـان را چنیـن بیـان مـی فـرمـایـد:

و هنگـامـی کـه بـا مومنان ملاقات می کنند، مـی گـوینـد: مـا ایمـان آورده ایـم، و زمـانـی کـه بـا شیطان های خود خلوت می کنند، می گویند: ما با شماییـم، مـا فقـط آنـان را مسخره می کنیم.

خداوند آنان را مسخره می کند و در طغیـانشـان نگـه مـی دارد تا سرگردان شوند.

اینان کسانی هستند که به جـای هـدایـت، خـریـدار گمراهی شدند و در معامله شان سودی نبردند و هدایت نشـدنـد.

آیـات14الی 16

 

آشنایی با قرآن کریم، شرح و ترجمه ی جزء اول

فرزانه زنبقی- نشر لک لک


ترجمه ی قرآن: کاظم پور جوادی، عبدالمحمد آیتی، محمد مهدی فولادوند، بهاءالدین خرمشاهی، احمد کاویان پور، ناصر مکارم شیرازی، مهدی الهی قمشه ای، سید رضا سراج
تفسیر قرآن: تفسیر نمونه، ترجمه ی تفسیر المیزان، ترجمه ی تفسیر مجمع البیان، تفسیر پرتوی از قرآن، تفسیر جامع،منهج الصادقین، تفسیر شریف لاهیجی، حجة التفاسیر، کشف الحقایق، تفسیر خسروی، مخزن العرفان در علوم قرآن، تفسیر عاملی، تفسیر آسان، روان جاوید در تفسیر قرآن مجید، احسن الحدیث، اطیب البیان، انوار العرفان، فروغ ابدیت

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه